Protyping the Semantic Interoperability Logical Framework - SILF

Författare:

 • Vahid Mojtahed
 • Mika Cohen
 • Thomas Jansson
 • Christian Mårtenson
 • Martin Eklöf
 • Jelena Zdravkovic

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3352--SE

Sidor: 61

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Interoperabilitet
 • semantisk interoperabilitet
 • dataharmonisering
 • semantiska tekniker
 • ontologier
 • SILF
 • SIDEP

Sammanfattning

Internationella operationer blir allt vanligare och allt mer omfattande. Därmed ökar behovet av att kunna utbyta information mellan system över organisationsgränser. Informationssystem som ägs och utvecklas av skilda organisationer skiljer sig dock i allmänhet åt både syntaktiskt och semantiskt. Det kan därför innebära en stor utmaning att säkerställa att den avsedda meningen bevaras när information utbyts, dvs. att säkerställa den semantiska interoperabiliteten. NATO gruppen IST-075, i vilken FOI medverkar, har tagit fram ett ramverk för semantisk interoperabilitet, SILF (Semantic Interoperability Logical Framework). SILF bygger på nya semantiska teknologier kring ontologier och andra semantiska modeller. FOI har även tagit fram ett förslag på en livscykel-process för SILF vid namn SIDEP (Semantic Interoperability Development and Execution Process). Denna rapport redogör för de två huvudsakliga uppgifterna för FOI-projektet Semantisk interoperabilitet under 2011, nämligen en vidareutveckling av SIDEP samt en fallstudie i vilken en SILF-prototyp tillämpas i ett marint lägesbildsscenario. Fallstudien belyser potentiella fördelar med SILF jämfört med andra, mer traditionella interoperabilitetslösningar, men visar även på problem som återstår att lösa. Rapporten avslutas med en diskussion om lärdomar från fallstudien, öppna frågor kring SILF och planer för framtida arbete.