The Russian Demographic and Health Situation: Consequences and policy dilemmas

Författare:

  • Roger Roffey

Publiceringsdatum: 2012-05-09

Rapportnummer: FOI-R--3396--SE

Sidor: 98

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Demografi
  • födelsetal
  • dödstal
  • förväntad livslängd
  • hälsa
  • infektionssjukdomar
  • HIV/AIDS
  • tuberkulos
  • narkotika missbruk

Sammanfattning

Rysslands demografiska situation och hälsoläge med minskande befolkning uppvisar unika särdrag och anses ofta som kritisk. Den ryska befolkningen var 142,9 miljoner 2010 jämfört med 148,6 miljoner 1993 och kan komma att minska med ytterligare cirka 20-30 procent under de kommande 50 åren. Den demografiska situationen bestäms huvudsakligen av tre faktorer: födelsetal, dödlighet och migration. Många länder har liknande problem med en åldrande befolkning och sjunkande födelsetal, men Ryssland har unikt hög dödlighet bland män i arbetsför ålder. Medellivslängden var 2010 för män 63 år och för kvinnor 75 år. Ett sätt att lösa demografiska kriser är att främja invandringen, men det skulle kräva omkring 25 miljoner personer fram till 2050 för att uppväga befolkningsminskningen, en stor utmaning på grund av den djupa misstro som finns mot invandrare i Ryssland. Befolkningens hälsa var i dåligt skick 2011 och har diskuterats flera gånger inom det ryska säkerhetsrådet. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt-kärlsjukdom där rökning, narkotika missbruk, alkoholism, dålig livsstil och stress är viktiga bidragande faktorer. Förekomsten av HIV och tuberkolos är fortfarande hög och ökar. Missbruket av narkotika har ökat dramatiskt och ses t.o.m. som ett hot mot den nationella säkerheten. De Väpnade Styrkorna kommer att ha fortsatt svårt de närmaste tio åren att rekrytera tillräckligt med värnpliktiga om organisationen inte reformeras och numerären reduceras. Årskullen av ryska 18-åriga värnpliktiga män har sjunkit markant jämför med början av 1990 talet.