Stadsklimatet - åtgärder för att sänka temperaturen i bebyggda områden.

Författare: Sofia Thorsson
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-03-29
Rapportnummer: FOI-R--3415--SE
Nyckelord: urban värmeö, socioekonomiska och hälsomässiga effekter, åtgärdsförslag
Keywords: urban heat island, socio-economic and health impacts, action proposals
Sammanfattning: Bebyggda områden är generellt sett varmare än obebyggda områden. Dessa lokala skillnader i temperatur beror främst på byggnadsmaterialens förmåga att absorbera och lagra värme samt hur höga husen är och hur tätt de står. Andra viktiga faktorer är andelen hårdgjorda ytor (dvs. gator, trottoarer, parkeringsplatser och tak) samt hur mycket värme och luftföroreningar som släpps ut i staden. Under dagen är skillnaderna i lufttemperatur relativt små mellan staden och dess omgivningar samt mellan olika typer av bebyggelse eller annan typ av markanvändning, men under klara och vindstilla nätter kan skillnaderna uppgå till flera grader. De socioekonomiska och hälsomässiga effekterna av att staden är varmare än sin omgivning kan vara både positiva och negativa. Under vintern leder det urbana klimatet till mindre behov av uppvärmning i byggnader och underhåll av vägar och tak (dvs. snöskottning, saltning och sandning). Även köldstressen hos stadsbefolkningen minskar. På sommaren däremot leder det urbana klimatet till ett ökat kylbehov för byggnader och ökad värmestress hos invånarna i staden. Detta kylbehov ökar dessutom just nu, eftersom vi lever i en tid av föränderligt klimat med allt högre temperaturer och allt fler, längre och intensivare värmeböljor. Vi måste därför hitta effektiva sätt att sänka temperaturen och skapa skugga i bebyggda områden under perioder med höga temperaturer. Ett sådant sätt är att öka grönytefaktorn, med andra ord anlägga nya parker, gröna tak och fasader samt plantera träd. Ett annat sätt att sänka temperaturen är att använda högreflekterande ytor och material och på så sätt minska värmelagringen i mark och byggnader. Rapporten, som bygger på en litteraturstudie, beskriver klimatförhållanden som är typiska för en stad och processerna bakom dessa förhållanden. Den lyfter också fram klimatförhållandenas socioekonomiska och hälsomässiga konsekvenser och ger konkreta förslag på vad man kan göra för att sänka temperaturen i en stad.
Abstract: Urban areas are generally warmer than non-built-up areas. These local differences in temperature are mainly determined by the building materials' ability to absorb and store heat and how high and close together the buildings are. Other important determinants are the amount of impermeable surfaces (i.e. roads, sidewalks, parking lots and roofs) and the quantities of anthropogenic heat and air pollution released. During the day, differences in air temperature are relatively small, but on clear, calm nights temperature differences of up to several degrees may occur between urban and rural areas, as well as between different built-up areas/land uses. The socio-economic and health impacts of urban climate conditions can be both positive and negative. In winter, the urban climate conditions decrease heating demand in buildings, maintenance of roads and roofs (i.e. ploughing, salting and sanding) and cold stress. However, in summer the urban climate conditions increase cooling demand in buildings and heat stress. In an era of changeable climate, with higher temperatures and more frequent, longer and more intense heat waves, there is a growing need to cool our cities. One effective measure to reduce temperature and create shade during long hot periods is to increase the amount of vegetation, i.e. construct parks, green roofs and facades, and plant trees. Another measure to reduce the temperature is to use highly reflective surfaces and materials and by doing so decrease the heat stored in buildings and surfaces. This report, which is based on a literature review, describes the climate conditions typical of a city and the processes behind them, their socio-economic and health impacts, and a number of different measures to reduce the temperature in a city.