Neigborhood discovery overhead in dual rate ad hoc networks

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Anders Hansson
  • Jan Nilsson

Publiceringsdatum: 2012-05-23

Rapportnummer: FOI-R--3429--SE

Sidor: 27

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ad hoc-nät
  • topologi-information
  • overhead
  • grannskapsinformation
  • hallå-meddelanden

Sammanfattning

När nätverkstopologin förändras på grund av nodernas mobilitet i ett ad hoc-nät måste protokollen uppdateras för att kunna hantera detta. En väsentlig del för att åstadkomma detta är att noderna håller koll på sin lokala omgivning. I denna rapport analyserar vi först overhead-kostnaderna för att hålla sådan information uppdaterad och studerar för vilka nätverksstorlekar och länkdatatakter denna overhead kan hållas på en rimlig nivå. Två olika representationer av nodernas grannskap undersöks för att skicka den nödvändiga topologi-informationen: det meddelandeformat ("Hello message") som används av OLSR och en minimal grannskapsrepresentation. Därefter beskrivs en vågform som hanterar två datataktsnivåer, en hög datataktsnivå och en låg datataktsnivå, med en betydande skillnad mellan de två nivåerna. Overheadkostnader för denna vågform analyseras och diskuteras. Syftet med den lägre datahastigheten är huvudsakligen att upprätthålla konnektivitet och för att sända viktig information mellan nätsegment som var och en är förbundna i högdatataktsläget. På detta sätt kan lågdatataktslänkar hanteras i betydligt större nät än vad som är möjligt i ett rent lågdatataktsnät. Dessutom visas att overhead-kostnaden för uppdatering av lokal grannskapsinformation även för stora nät är acceptabel med ett effektivt meddelandeformat.