Empowering the Protection of Civilians

Författare:

  • Carina Lamont

Publiceringsdatum: 2012-09-14

Rapportnummer: FOI-R--3468--SE

Sidor: 61

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • skydd av civila
  • våldsanvändning
  • behov och proportionalitet

Sammanfattning

Att skydda civila är en uppgift för både civila och militära aktörer i konfliktområden. En nära samverkan mellan olika aktörer är nödvändig för att skyddet ska bli så effektivt som möjligt. Det militära instrumentet är unikt i detta hänseende genom dess förmåga att med våld eller hot om våld stävja attacker mot civilbefolkningen. Militära styrkors roll är därför ofta avgörande i insatser med mandat att skydda civila, inte minst då de även möjliggör åtgärder från andra aktörer i området. Samtidigt råder det ofta stora oklarheter avseende hur militära styrkor ska skydda civila och ytterst, hur de kan bruka våld. Till skillnad från många fredsbevarande insatser under 1990-talet är distinktionen mellan krig och fred för en fredsfrämjande insats idag mer komplex, och samtidigt av allt större vikt. Fredsfrämjande insatser verkar idag i miljöer som i juridisk mening kan karaktäriseras som både krig och fred, med variationer i tid och rum. Beroende på om det råder krig eller fred ger de olika juridiska ramverken den militära styrkan olika förutsättningar att bruka våld i uppgiften att skydda civila. Instrument som behandlar skydd av civila måste beakta den juridiska komplexiteten i våldsanvändningen som följer med militärens roll. Denna rapport söker klargöra centrala juridiska ramverk som reglerar våldsanvändning i insatser. Därmed bidrar rapporten med en viktig pusselbit till utvecklingen av en effektiv strategi för att skydda civila i internationella fredsinsatser.