State-of-the-art: Automatiserad kvalitetssäkring vid kravhantering

Författare:

  • Helena Granlund
  • Charlotte Stenius
  • Jonas Hermelin
  • Joachim Hansson
  • Thomas Sundmark
  • Niklas Hallberg

Publiceringsdatum: 2012-11-09

Rapportnummer: FOI-R--3479--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kravhantering
  • litteraturstudie
  • automatiserade verktyg
  • kvalitetssäkring

Sammanfattning

Väl genomförd kravhantering leder till bättre och mer ändamålsenliga system, men processen att hantera krav är inte trivial och kräver flera olika kompetenser. För att genomföra kravhantering finns många olika ansatser och metoder samt även verktyg för att automatisera delar av processen. Kravhantering kan delas in i ett antal olika aktiviteter, i denna studie ligger fokus på aktiviteterna: identifiering, specificering, validering och förvaltning av krav. Rapporten bygger på en litteraturstudie vars mål var undersöka vilka verktyg för automatiserad kvalitetssäkring som är beskrivna i den vetenskapliga litteraturen. Dessa verktyg har även jämförts mot existerade kommersiella verktyg, för att utröna om vetenskapliga verktyg skiljer sig gentemot kommersiella. I studien identifierades 34 verktyg i den vetenskapliga litteraturen och 15 kommersiella verktyg studerades och jämfördes. Skillnaden mellan de verktyg som beskrivs i litteraturen och de kommersiella studerades beträffande automationsnivå samt vilken aktivitet i kravhanteringen verktygen fokuserar på. Studien visade att de verktyg som beskrivs i litteraturen är mer inriktade på specificering av krav och befanns ofta på konceptuell nivå eller prototypstadiet. De kommersiella verktygen hade fler funktioner och fokuserade på aktiviteterna validering och förvaltning. Slutsatsen är att de verktyg som beskrivs i litteraturen har ett fokus på stöd för specificering och att kommersiella lösningar i hög grad bygger på databaslösningar och främst stödjer projektledning samt förvaltning och spårbarhet. Verktygstöd för kravhantering syftar i högre grad på att ge stöd till genomförande av aktiviteter inom kravhantering än om kvalitetssäkring av resultatet.