Studie av statistiskt växelverkanbidrag för beräkning av radarmålarea

Författare:

  • Magnus Gustavsson
  • Jonas Rahm

Publiceringsdatum: 2012-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3491--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • radar
  • växelverkan
  • diffus spridning
  • ISAR
  • radarmätningar
  • IEM

Sammanfattning

Denna rapport presenterar en ny metod för radarmätning av det diffusa växelverkanbidraget mellan en skrovlig markyta och ett objekt. Metoden baseras på Invers-syntetisk-aperturradar (ISAR)-teknik vilken möjliggör separation av olika typer av målareabidrag. Mätningar har utförts på en plan metallisk platta som placerats med olika elevationsvinklar mot en skrovlig yta. Mätresultaten har jämförts med resultaten från en statistisk beräkningsmodell som bygger på geometrisk optik i kombination med Improved Integral Equation Method (IIEM). Jämförelse mellan beräknade och uppmätta resultat visar på en relativt god överensstämmelse för både VV- och HV-polarisation vid 10 GHz. Slutsatsen är att beräkningsmetoden är mycket snabb och skulle kunna användas då man vill utföra beräkningar på stora objekt i stora scener. Dessutom har beräkningar på samma scen utförts med en kommersiell beräkningskod (SPECRAY EM). SPECRAY EM är baserad på geometrisk optik i kombination med fysikalisk optik. Förutsättningen för att kunna utföra beräkningar med programmet är att man har en facetterad CAD-modell av hela beräkningsscenen. Det visar sig att programmet lämpar sig mindre bra för att beräkna radarreturen från denna uppställning. Slutsatsen är att det med en beräkningskod, som baseras på geometrisk optik i kombination med fysikalisk optik, är svårt att ta hänsyn till det diffusa mål-markväxelverkanbidraget. Beräkningarna blir orimligt stora i termer av CPU-tid och minneskrav.