Att skapa kognitivt effektiva modeller och diagram

Författare:

 • Jonas Hermelin
 • Nina Lewau
 • Susanna Nilsson
 • Joachim Hansson
 • Niklas Hallberg

Publiceringsdatum: 2012-11-28

Rapportnummer: FOI-R--3497--SE

Sidor: 66

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • modellbaserad utveckling
 • visualisering
 • modellering
 • kognitivt effektiva modeller
 • diagram
 • modeller

Sammanfattning

Försvarsmakten har påbörjat ett arbete med att succesivt införa modellbaserad utveckling. Modellbaserad utveckling innebär att de huvudsakliga informationsbärarna vid systemutveckling består av modeller, snarare än textbaserad dokumentation. Att nyttja ett modellbaserat tillvägagångssätt vid utveckling har en rad fördelar såsom spårbarhet, underlättad medverkan av icke-tekniska experter och tydligare separation mellan funktionalitet och teknisk realisering. Modeller skapas och presenteras oftast visuellt, i form av ett eller flera diagram. Den visuella aspekten ses som en fördel i och med den potentiella kommunikativa fördelen den innebär. För att uppnå detta är det av vikt att visualiseringen är kognitivt effektiv. Detta innebär att i högre grad utnyttja och ta hänsyn till människors potential att tolka och läsa visuella representationer, som bilder och symboler. I den här rapporten har vetenskaplig litteratur rörande att skapa kognitivt effektiva diagram sammanfattats och matchats mot kunskap inom området för användarinriktad systemutveckling. Resultatet av detta arbete är formuleringen av en rad riktlinjer tänkta att användas som stöd vid modelleringsarbete. Dessa riktlinjer sammanfattar exempel och förslag på hur en läsare av diagram bör beaktas för att skapa diagram som går att läsa effektivt, och med minskad risk för missförstånd.