Reserapport från NepCap2012. 5th International Symposium on Non-equilibrium Processes, Plasma, Combustion and Atmospheric Phenomena

Författare:

  • Tomas Hurtig
  • Leif Adelöw

Publiceringsdatum: 2012-11-21

Rapportnummer: FOI-R--3502--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Plasmastyrd förbränning
  • förbränning
  • singlet-tillstånd syre
  • kontinuerlig
  • detonationsmotor
  • HCCI

Sammanfattning

Denna reserapport avhandlar en del av de föredrag som gavs vid "5th International Symposium on Non-equilibrium Processes, Plasma, Combustion, and Atmospheric Phenomena" 2012, NepCap2012. Denna gång präglades konferensen av diskussionerna kring de så kallade singlet tillstånden O2(a1?g) och O2(b1Sg +) för syre. Många menar att förekomsten av även ganska små fraktioner av dessa elektroniskt exciterade tillstånd i luft eller molekylärt syre kan öka förbränningshastigheten väsentligt vid åtminstone vätgas- och metanförbränning. Ett annat vanligt förekommande tema var den kontinuerliga spindetonationsmotorn (eng. Continous Spin Detonation Wave Engine, CSDW) en gammal idé som plockats upp och blivit het igen de senaste fem åren. Denna rapport innehåller inte alla konferensens bidrag, vi har bara tagit upp och refererat de bidrag vi hann med att bevista och de vi tror oss ha förstått någorlunda. En del referat är mycket korta då det ibland kunde vara svårt att hänga med, vi har ändå tagit med dem så den intresserade kan kontakta författarna för mer information.