Utvärdering av riskuppskattningsverktyg för aktiv sonar

Författare:

  • Robert Sigg
  • Torbjörn Johansson

Publiceringsdatum: 2013-02-21

Rapportnummer: FOI-R--3505--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • aktiv sonar
  • riskuppskattning
  • marina däggdjur

Sammanfattning

EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG) stipulerar att det senast år 2020 ska råda en god miljöstatus i europeiska farvatten. Direktivet anger 11 deskriptorer som beskriver vad som menas med en god miljöstatus. Deskriptor 11 lyder "Tillförsel av energi, inbegripet undervattensbuller, ligger på nivåer som inte påverkar den marina miljön på ett negativt sätt". Havsmiljödirektivet gäller inte för militär verksamhet i krig, men i fredstid måste marinen dock förhålla sig till direktivets innebörd. Ljud och buller kan påverka marint liv på olika sätt, dels rent fysisk påverkan på hörsel och andra organ, dels påverkan på beteende, dels maskering av egna läten. Påverkan av marina däggdjur vid undervattensaktivitet och i synnerhet vid användning av aktiv sonar har blivit ett uppmärksammat område på grund av ett antal masstrandningar av marina däggdjur i samband med användning av aktiv sonar. Flera länder har därför bedrivit arbete med att uppskatta och minimera påverkan av aktiv sonar på marint liv. Detta arbete har fokuserat på effekter på marina däggdjur, eftersom de har uppvisat störst påverkan och också hör bättre än fisk vid typiska sonarfrekvenser. Kring Sveriges kust förekommer följande inhemska arter av marina däggdjur, tre sälarter; knubbsäl, gråsäl och vikare och en art av val; tumlare. Denna rapports övergripande syfte är att diskutera hur marinens behov av att risksäkra sin användning av aktiv sonar bäst tillgodoses. Vår bedömning är att ett landbaserat system som sköts av expertutbildad personal är mest lämpligt då tolkning av resultaten underlättas av en bred kompetens inom bl. a. akustik och marinbiologi. Vi presenterar en utvärdering av två sonarstödverktyg för riskuppskattning för en tilltänkt användning i svenska marinen. ERMC (BAE Systems, Storbritannien) är en robust produkt som är framtagen för att användas operativt på marinens plattformar men som likväl kan användas av en expertgrupp. SAKAMATA (TNO, Nederländerna) har ett enklare gränssnitt och bör tilltala en expertanvändare, men är mindre robust än ERMC och får ses som ett verktyg under utveckling. Bägge dessa verktyg skulle kunna vara lämpliga för användning i marinen på något års sikt. Vi identifierar också andra alternativ för att förse marinen med ett stödsystem för riskuppskattning. Ett riskuppskattningsverktyg kräver mycket information för att göra korrekta förutsägelser och kan aldrig bli bättre än de databaser det bygger sina beräkningar på. Ett alternativ till den fullfjädrade riskuppskattning som utförs av ERMC och SAKAMATA är att presentera biologiska data i kartformat och låta användaren själv bedöma var och när det, med hänsyn till biologin, är mest lämpligt att genomföra en sonarövning. Vi ger exempel på två kartverktyg som presenterar biologisk information av intresse för riskuppskatting: SONATE (FFI, Norge) och Maringeografisk Biologikalender (4:e Sjöstridsflottiljen, Marinen). Dessa är bra alternativ i de fall då en pålitlig riskuppskattningsberäkning inte kan genomföras och kan även annars fungera som viktiga komplement till riskuppskattningsverktyg.