Afrika och militär intervention - en folkrättslig analys av Afrikanska unionens och afrikanska regionala organisationers interventionsprinciper

Författare:

 • Carina Lamont

Publiceringsdatum: 2012-12-12

Rapportnummer: FOI-R--3514--SE

Sidor: 61

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Afrika
 • Afrikanska unionen
 • afrikansk säkerhet
 • APSA
 • freds- och säkerhetsarkitektur
 • intervention
 • ESF
 • ECOWAS
 • FOMAC
 • ECCAS
 • EASF
 • EASBRICOM
 • NARC
 • SADCBRIG
 • SADC

Sammanfattning

De regionala organisationer som bidrar till African Standby Force utgör en viktig del av den afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen African Peace and Security Architecture (APSA). Den förmåga till säkerställande av fred och säkerhet som byggs upp under APSA utgör också en viktig komponent av den internationella förmågan att snabbt agera i situationer som hotar människors liv och säkerhet på den afrikanska kontinenten. Såväl AU som andra regionala säkerhetsorganisationer i Afrika hävdar en rätt att intervenera i medlemsstater under vissa förutsättningar. Ingen enskild stat eller grupp av stater har dock laglig rätt att bruka våld på den internationella arenan utan auktorisation av FN:s säkerhetsråd. Därför måste en militär intervention på den afrikanska kontinenten ha lagligt stöd i folkrätten. Varken AU eller regionala organisationer specificerar dock ett krav på FN-mandat för sin våldsanvändning. Strukturen som den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen vilar på är därför tveksam ur ett folkrättsligt perspektiv. Samtidigt som historien tydligt visar hur kriser på den afrikanska kontinenten i stort förbisetts av det internationella samfundet, är den regionala säkerhetsarkitektur som byggs upp under AU således inte helt oproblematisk. Denna rapport söker klargöra dels de interventionsprinciper som uttrycks i AU:s och regionala afrikanska säkerhetsorganisationers stadgar, och dels folkrättens gränser för våldsanvändning på den internationella arenan.