Semantisk interoperabilitet. Slutrapport för projektet Semantisk interoperabilitet, 2010-2012

Författare:

 • Vahid Mojtahed
 • Mika Cohen
 • Thomas Jansson
 • Ulrik Franke
 • Jelena Zdravkovic
 • Daniel Oskarsson
 • Christian Mårtenson
 • Hirad Asadi

Publiceringsdatum: 2012-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3530--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Semantisk interoperabilitet
 • ledningssystem
 • systemintegration
 • ontologier
 • SILF
 • SIDEP

Sammanfattning

De flesta tekniska system är idag informationssystem eller har viktiga komponenter som är informationssystem. Kraven på att flexibelt integrera med andra informationssystem ökar ständigt. Effektivt och meningsfullt utbyte av information mellan olika system kan vara skillnaden mellan lyckat och misslyckat samarbete. Den som inte har en klar strategi för systemintegration riskerar att systemen i fråga blir oanvändbara i framtida verksamhetskritiska samarbeten - eller får leva med mycket stora integrationskostnader under hela systemens livscykel. Felaktigt genomförda integrationer som kopplar ihop system tekniskt men misslyckas med att kommunicera praktiskt användbar information kan i värsta fall orsaka farliga missförstånd under kritiska operationer. Trots detta har det stora behovet av semantisk interoperabilitet (SI) inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. Inom Nato var man dock framsynta och skapade redan 2006 en forskning- och teknikgrupp för att försöka utveckla en lösning på detta problem. FOI har sedan 2007 på uppdrag från Försvarsmakten samarbetat med denna Nato-grupp som så småningom tog fram ett ramverk för semantisk interoperabilitet, kallat SILF - Semantic interoperability Logical Framework. FOI fick 2010 fortsatt förtroende av Försvarsmakten att i form av ett transferprojekt inte bara bedriva forskning och upprätthålla en kompetensgrupp inom området Semantisk interoperabilitet, utan även genomföra "proof of concept"-demonstrationer av konceptet för att visa den effektivitetshöjning som SI ger avseende flexibilitet och kostnad. FOI har under dessa år byggt upp en unik kompetens om hur informationssystem kan integreras för att uppnå kostnadseffektivitet under hela livscykeln. Föreliggande rapport sammanfattar FOIs arbete inom ämnet. Denna rapport har två primära mål. Första målet är att visa att ett kunskapsbaserat angreppssätt, här exemplifierat med SILF, är en mogen lösning för semantisk interoperabilitet mellan heterogena ledningssystem i koalitionssammanhang. Det andra målet är att betona att semantisk interoperabilitet, som fortfarande kräver informationsspridning och acceptans, måste uppmärksammas av beslutsfattare på alla beslutsnivåer, eftersom man måste agera så tidigt som möjligt i systemens livscykel för att framgångsrikt och kostnadseffektivt kunna koppla ihop dem. En kravställning som innebär att system redan vid leverans är försedda med så kallade semantiska beskrivningar skapar förutsättningar för mer lyckad interoperabilitet samt lägre totalkostnad över tid.