Multifunktionella Gruppantenner. Årsrapport 2012

Författare:

 • Andreas Gustafsson
 • Patrick Andersson
 • Svante Björklund
 • Lars Kroon
 • Anders Nelander
 • Anna Pohl

Publiceringsdatum: 2012-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3544--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • multifunktion
 • gruppantenner
 • 3D-SAR
 • utglesade arrayer
 • Vivaldi
 • antenner
 • signalbehandling
 • textilantenn
 • AESA
 • PESA
 • UAV
 • energisnåla
 • kompakta
 • MEMS
 • urbana miljöer
 • radar
 • sensorer

Sammanfattning

Projektet Multifunktionella Gruppantenner studerar området multifunktionella gruppantenner ur flera olika aspekter och på flera olika nivåer. Ett utkast på kravbild för multifunktionella gruppantennsystem för olika plattformar, exempelvis laptop, helikopter, fordon, UAV och soldat har tagits fram. Parametrar som tillgänglig antennyta, effekttillgång och frekvens har beaktats. Syftet med aktiviteten är att på ett tydligt sätt se hur ett system skulle kunna användas för flera olika funktioner (multifunktionssystem). Mätuppställningen för 3D-SAR (Syntetisk AperturRadar) har använts för att utvärdera koncepten uttunnade och kompakta mottagararrayer. Årets mätkampanj visar att konceptet fungerar väl. Nyttan med 3D-SAR-tekniken är att den reducerar problem med skuggning av föremål bakom exempelvis höga byggnader och förväntas därmed ge väsentligt förbättrade möjligheter till underrättelseinhämtning i urbana miljöer jämfört med dagens teknik [2]. På antennområdet har en ny designmetod för ett snabbare sätt att konstruera välanpassade Vivaldielement utvecklats [18]. En första lösning för en textilintegrerad kommunikationsantenn har också tagits fram och testats. Målet med verksamheten är att öka smidigheten för en soldat genom att minska antalet nödvändiga externa antennspröt. Även en seriematad patchantennarray för en switchad antennlösning för 3D-SAR har designats, tillverkats och verifierats under 2012. Inom området signalbehandling har studierna av undertryckning av klotter och störning med hjälp av gruppantenner fortsatt. Även upptäckt av rörliga och svårupptäckta mål har studerats. Inom området radararkitekturer studeras olika val av arkitekturrealiseringar med inriktning mot att maximera prestanda, reducera komplexiteten, effektförbrukningen och även kostnaden. Prestandakrav för ingående komponenter simuleras, detta för att identifiera vilka delar som är mest kritiska för hela systemens prestanda och dessutom var den största förbättringspotentialen finns. Vi ser även fruktbara synergieffekter med Eu-projekten MEMS-4-MMIC, NANOTEC och AIRBEAM och det VINNOVA-finansierade Eurostarsprojektet HumanFinder. Under året har även avtappning till Gripen VU-projektet skett genom utveckling av en radarsimulator för förbättrad radar till JAS 39 Gripen.