Svensk militär rymdlägesförmåga

Författare:

  • Daniel Faria
  • Christer Andersson
  • Eva Bernhardsdotter

Publiceringsdatum: 2013-02-08

Rapportnummer: FOI-R--3548--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • militär rymdlägesbild
  • SSA
  • RSP
  • rymdobjekt
  • baninmätning
  • teleskop
  • Gauss metod

Sammanfattning

Inom ramen för FoT-projektet MilRymd genomför FOI studier av och kompetensuppbyggnad inom området rymdlägesbild. I denna rapport avrapporteras arbetet som har utförts under 2012 där FOI har undersökt förutsättningarna för en svensk militär rymdlägesbild eller en så kallad Recognised Space Picture (RSP). Bakgrunden till studien är att såväl antalet rymdaktörer som mångfalden av rymdobjekt ökar, vilket medför att det har blivit allt viktigare med en relevant, aktuell och gemensam lägesbild av rymddomänen. Begreppet militär rymdlägesbild innebär, till skillnad från den civila motsvarigheten, att också informationen om en satellits uppbyggnad och uppgift inhämtas förutom kunskapen om dess uppträdande i rymden. I rapporten beskrivs konceptet militär rymdlägesbild och hur en sådan förmåga kan komma Försvarsmakten tillgodo. Vidare ges en första skiss på arkitekturen för en svensk RSP-funktion utifrån olika ambitionsnivåer och tänkbara samarbeten. Den föreslagna arkitekturen beaktar det faktum att RSP-arbetet bör bedrivas i internationell miljö samtidigt som de integritetskritiska delarna ska skyddas av säkerhetsskäl. Slutligen ges en översikt av de anläggningar som skulle kunna utgöra en del av en svensk infrastruktur för rymdlägesbild. Resultatet från inventeringen av de svenska anläggningarna indikerar att det finns möjligheter för svenska forskare att bedriva experimentell verksamhet för att bygga upp en kompetens för baninmätningar. I rapportens två bilagor finns också en matematisk introduktion till hur inmätningar av rymdobjekt för att bestämma deras omloppsbanor kan genomföras med hjälp av optiska teleskop. Sammanfattningsvis görs bedömningen att det finns goda förutsättningar för att bygga upp en svensk förmåga för militär rymdlägesbild och att arbetet därför bör fortsätta inom ramen för FoT-programmet.