Årsrapport för Omvärldsmodelllering 2012

Författare:

  • Gustav Tolt
  • Peter Follo
  • Johan Hedström
  • Torbjörn Härje

Publiceringsdatum: 2012-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3553--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Syntetiska omvärldsmodeller
  • 3D
  • CityGML
  • semantik

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar verksamheten 2012 i projektet Omvärldsmodellering. Projektet adresserar frågor kring automatisk hantering av omvärldsmodeller och metoder för framställning av sådana från olika typer av grunddata. Särskilt fokus är på semantiskt berikade modeller såsom CityGML och hur dessa kan ge bättre förutsättningar att använda terränginformation i olika tillämpningar. Under 2012 har verksamheten huvudsakligen bedrivits längs tre spår. Det ena handlar om automatiserade kopplingar mellan CityGML och en relationsdatabas. Syftet är att möjliggöra dynamisk och skräddarsydd åtkomst till sådana modeller istället för att, som vanligen är fallet, vara tvungen att hantera dem som (stora) filer. Det inledande arbetet med detta har resulterat i ett konferensbidrag till Geoprocessing 2013 som beskriver de olika delstegen i processen och som presenterar resultaten av försök med tre olika kandidatramverk för detta. Det andra spåret rör olika metoder för att framställa CityGML-modeller. I samarbete med FoT-projektet Övervakningssystem har en första CityGML-modell av en inomhusmiljö tagits fram. Utifrån 3D-data från ett portabelt stereokamerasystem kan plana ytor extraheras och klassificeras som t ex vägg, tak och golv och slutligen representeras som en CityGML-modell. Det tredje spåret rör integration och viss vidareutveckling av en plug-in för inläsning av CityGML i en programmiljö, något som öppnar dörren för analys och tematisk visualisering av sådana modeller i en rad tillämpningar. Därutöver har ett flertal kontakter förevarit med andra projekt som bl a resulterat i planer på fördjupat samarbete med FoT-projektet Syntetiska Aktörer under 2013. Syftet är att uppnå synergieffekter mellan projektens verksamheter och går i korthet ut på att utnyttja terrängens egenskaper för att få simulerade agenter att röra sig mer naturligt.