Vapensystemvärdering för soldaten

Författare:

  • Magnus Tormalm
  • Fredrik Ringblom
  • Liselotte Steen
  • Ronnie Johansson

Publiceringsdatum: 2013-06-18

Rapportnummer: FOI-R--3566--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Finkaliber
  • Eldhandvapen
  • Soldatsimulering
  • VBS2
  • Bayesianska nätverk
  • Vapensystem

Sammanfattning

Försvarsmakten planerar för anskaffning av ett nytt eldhandvapensystem för hela insatsorganisationen runt 2020. För att stödja Försvarsmakten inför denna process har FOI genomfört en mindre studie Vapensystemvärdering för soldaten med fokus på att besvara två frågeställningar: - Vilket soldatsimuleringsverktyg är lämpligt för studier av eldhandvapen? - Vilken värderingsmetodik är lämplig? Idag utgör eldhandvapen ett komplext system med många beroenden mellan delar i systemet och beroenden till andra delar av soldatsystemet. I en värdering av ett eldhandvapensystem behöver hänsyn tas till både traditionella och mätbara parametrar som olika tekniska egenskaper. Samtidigt finns ett behov av att värdera hur en avvägning mellan olika egenskaper och sammansättningar av vapentyper för grupper av soldater bäst möter de förmågekrav som ställs av Försvarsmakten. För vapensystem som sedan länge haft en komplex struktur har sådana värderingar gjorts i viss omfattning men hittills har det inte gjorts för eldhandvapen. Syftet med denna studie har varit att formulera några ansatser till hur värdering av eldhandvapensystem kan göras. Denna studie har tittat på de simuleringsverktyg som används idag inom Försvarsmakten på MSS Kvarn, Livgardet samt FMV. Som ingångsvärden till analysen har viktiga faktorer av betydelse för att soldaten skall åstadkomma effekt med sitt vapen listats samt en diskussion om dagens krav på skytten och dess inverkan på analysen förts. Försvarsmakten använder idag soldatsimuleringsverktyget VBS2. Vi ser detta som det "mest realistiska" alternativet för studier av eldhandvapen, eftersom FMV nyligen tecknat ett Enterpriseavtal på VBS2 för alla försvarets myndigheter. VBS2 är det internationellt dominerande programmet för militära träningsändamål och används även för värderingsändamål, bland annat av FOI:s kanadensiska motsvarighet DRDC. Det finns även andra simuleringsverktyg tillgängliga på marknaden men dessa har inte utvärderats inom ramen för detta arbete. Vår uppfattning är att det finns goda möjligheter att med ett soldatsimuleringsverktyg värdera effekten av vissa designparametrar i ett vapensystem. Till exempel kan man optimera gruppens sammansättning av vapen för olika scenarier. VBS2 har dock begräsningar i fysisk fidelitet, då skyttens interaktion med vapnet sker via tangentbord, mus och skärm. Resultaten blir troligtvis avhängiga dataspelserfarenhet snarare än skytterfarenhet. Att utvärdera praktiska egenskaper hos olika vapen kräver vapenattrapper eller instrumenterade vapen kopplat till soldatsimuleringsverktyget. Att utnyttja en större duk för att projicera scenarierna medför en förmåga att värdera fler eller andra parametrar. Att värdera vilken effekt ett eldhandvapensystem kan avge eller uppnå är synnerligen komplext och beror av många parametrar. Den värderingsmetodik som studerats i denna rapport baseras på Bayesianska nätverk där hänsyn kan tas till många variationer och typer av parametrar. För att uppskatta sannolikheterna i det Bayesianska nätverket kan man dra nytta av simuleringar med verktyg som VBS2.