Metod för modellering av IR-signatur för fordon. Mätningar och beräkningar

Författare:

 • Jan Fagerström
 • Nils Karlsson
 • Roland Lindell
 • Jonas Rahm

Publiceringsdatum: 2012-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3591--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Termisk beräkning
 • temperaturmätning
 • IR-modellering
 • signaturmodellering
 • IR-mätning
 • signaturmätning
 • LWIR
 • SWIR
 • RadThermIR.

Sammanfattning

I tidigare arbete inom projektet har validering av termiska och radiometriska beräkningar mot mätdata utförts genom att studera enkla, väldefinierade, generiska objekt. I denna studie presenteras en metod för modellering av termiska egenskaper och IR-signaturegenskaper hos realistiska och mer komplicerade objekt. Metoden tillämpas på en Volvo V70, men kan användas på andra objekt som t.ex. militära fordon. För att få referensdata utfördes temperaturmätningar på ett antal positioner på fordonet, samt även radiansmätningar. Radiansen mättes i de två våglängdsbanden 2,8-5 ?m och 7,5-14 ?m. Väderdata samlades in med väderstation. Bilens position var fixerad men dess orientering varierades och motorn var igång en timme varje mätdygn. Temperatur och radiansegenskaper beräknades. Som indata till beräkningarna används en CAD-geometri och materialdata för både termiska och optiska egenskaper. Många parametrar i beräkningsmodellen är relativt grovt uppskattade. Med detta i åtanke visar resultaten på en överlag god överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta värden både avseende temperatur och radians. Det finns dock avvikelser, vilka diskuteras i rapporten. Vi ger flera förslag till fortsatt arbete för att utveckla och förfina termisk modellering och signaturmodellering av komplexa objekt, bland annat genom förbättrad karakterisering av materialegenskaper och geometri.