Afghanistan - lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling, Norge, Danmark och Nederländerna

Författare:

 • Pär Eriksson
 • Eva Hagström Frisell
 • Teresa Åhman

Publiceringsdatum: 2013-02-18

Rapportnummer: FOI-R--3592--SE

Sidor: 78

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Afghanistan
 • Nato
 • ISAF
 • OEF
 • Norge
 • Danmark
 • Nederländerna
 • lärdomar
 • allomfattande ansats
 • COIN
 • kapacitetsbyggnad
 • militärstrategisk
 • utveckling

Sammanfattning

De militära insatserna i Afghanistan har pågått i snart 12 år. Det internationella samfundet kommer år 2014 att dra tillbaka sina trupper från landet och överlämna ansvaret för säkerheten till de afghanska myndigheterna. I denna studie analyseras vilka lärdomar Norge, Danmark och Nederländerna har dragit av insatserna i Afghanistan liksom hur dessa lärdomar har påverkat synen på framtida internationella insatser och deras genomförande. Det kan konstateras att de tre ländernas skiljer sig åt i sina säkerhetspolitiska vägval för framtidens internationella insatser. Norge fokuserar på det nationella och territoriella försvaret. Danmark har på många sätt vänt sig bort från det territoriella försvaret och satsar istället på att aktivt delta i internationella insatser sida vid sida med de viktigaste allierade. Även Nederländerna har flyttat fokus från försvaret av det egna och övriga allierades territorier till internationella insatser. Det är svårt att härleda en direkt påverkan från enstaka insatser som t.ex. den i Afghanistan när det gäller ländernas syn på internationella insatser. Ett möjligt antagande är att erfarenheterna från Afghanistan påverkar den militärstrategiska utvecklingen mindre i länder med en i huvudsak nationell inriktning (Norge) men att de kan förstärka och driva på en utveckling i länder som satsar på att utveckla en expeditionär förmåga (Nederländerna och Danmark). Ur ett svenskt perspektiv innebär Norges prioritering av det nationella försvaret att möjligheterna till samarbete vid internationella insatser kan försvåras. Samarbete med Danmark kan också vara problematiskt mot bakgrund av att landet har som målsättning att delta i högintensiva konflikter tillsammans med allierade. Sverige har inte tidigare samarbetat med Nederländerna när det gäller förbandsinsatser, men detta skulle kunna vara attraktivt i framtiden eftersom Nederländerna har kommit långt i utvecklingen av konceptet allomfattande ansats.