Russia and the Arctic: Analysis and Discussion of Russian Strategies

Författare:

  • Märta Carlsson
  • Niklas Granholm

Publiceringsdatum: 2013-03-26

Rapportnummer: FOI-R--3596--SE

Sidor: 46

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • Arktis
  • Nordostpassagen
  • energi
  • Väpnade Styrkorna

Sammanfattning

Arktis med sina enorma vidder, hårda klimat och stora naturrikedomar utgör både en utmaning och möjlighet för Ryssland. Den politiska ambitionen är att öka utvinningen av olja och gas samt att göra Nordostpassagen till en internationell farled. Naturresurserna ses som grunden för Rysslands framtida ekonomiska och sociala utveckling, men utvinningen av dem medför stora risker och kräver stora investeringar. Dessutom saknar Ryssland den erforderliga tekniken och är beroende av internationellt samarbete för att få tillgång till denna. Frånvaron av infrastruktur utgör en utmaning för att utveckla Arktis. Möjligheten att i större utsträckning använda Nordostpassagen och förbättring av infrastruktur på land - till exempel djuphavshamnar - är två viktiga komponenter för att övervinna detta. För att öppna Nordostpassagen för mer omfattande sjöfart behöver Ryssland en robust flotta med isbrytare samt gräns- och räddningsstationer längs kusten. Men byggandet av hamnar och gränsstationer har stött på problem och det är en öppen fråga om den ryska isbrytarflottan kan förnyas i en sådan takt att Ryssland kan främja den ekonomiska aktiviteten i området efter 2020, då merparten av de existerande isbrytarna kommer att utrangeras. Arktis är också viktigt ur ett militärt perspektiv då området är vitalt för Rysslands missilförsvar och en del av de strategiska ubåtarna är baserade där. Detta skapar en inre motsättning för Ryssland som å ena sidan vill öppna upp området för att förverkliga dess potential, men å andra sidan, vill hålla det under kontroll med anledning av dess militära betydelse. Ryssland har dock endast begränsade militära resurser för att skydda sina intressen i Arktis vilka kan reduceras ytterligare till följd av utrangering av ytfartyg och svårigheter att förnya fartygsflottan. Rapporten granskar den ryska Arktispolitiken och utvecklingen inom de områden den berör. I en avslutande diskussion föreslås fyra teman för fortsatta studier; * I vilken grad kan det ryska systemet leverera och driva de kapaciteter och förmågor som angivits i de övergripande strategierna? * Hur kommer ryska marina system, basering av resurser och operationskoncept utvecklas i Barents hav, Nordvästra Stilla havet samt utmed Nordostpassagen? * Till vilken grad kommer de ryska planerna för utveckling av Arktis att kunna förverkligas givet vad som är känt om energiprisutvecklingen? * På vilket sätt kommer klimatförändringen i Arktis att påverka Rysslands strategiska synsätt på regionen och landets fortsatta satsningar på säkerhet där?