Kartläggning av civil logistikforskning

Författare:

  • Sten Ternblad
  • Gustaf Salomonsson

Publiceringsdatum: 2013-02-11

Rapportnummer: FOI-R--3629--SE

Sidor: 127

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Logistik
  • logistikforskning
  • kartläggning

Sammanfattning

Denna rapport innehåller en kartläggning av, främst svensk, logistikforskning. Utifrån den beskrivningen har en jämförelse gjorts mellan den civila forskningen och Försvarets utvecklingsbehov inom militär logistik. Resultatet visar att det finns flera för Försvaret intressanta områden som man forskar på civilt som bör vara intressanta att följa men att resultaten inte kan kopieras till en militär kontext. Detta beror på ett antal orsaker. Den militära logistiken har ett inneboende motsatsförhållande. Det finns en tudelad situation med olika mål och syfte i militär logistik beroende på om det är fredstida logistik eller insatslogistik. Den fredstida logistiken präglas av drivkrafter som kostnadseffektivitet och besparingskrav, vilket påminner mycket om logistik i det övriga samhället. För insatslogistiken ställs å andra sidan krav på bland annat tillgänglighet, redundans och säkerhet, inklusive skydd mot omfattande antagonistiska hot mot försörjningskedjorna. Försvarets kontext innebär att man inte kan kopiera civil logistik med hjälp av "karbonpapper" vid ett nyttjande. De civila forskningsresultat som finns och är intressanta för Försvarets logistikutveckling behöver genomarbetas utifrån de militärt viktiga perspektiven. Detta måste göras inom Försvaret självt. Vi presenterar ett antal förslag på olika inriktningar för hur Försvaret kan följa den civila forskningen och hur det arbetet skulle kunna organiseras. Försvaret bör på ett strukturerat vis följa den civila logistikforskningen för att inhämta information om framsteg och diskussioner. Vidare bör man utifrån de studier som beslutas genomföras tydligt ange vilken civil forskning studien bör sätta sig in i. Ett tredje förslag är att bygga vidare på de kontakter som finns utifrån satsningen på Försvarets doktorander. Slutligen bör Försvaret arbeta fram en idé kring strategiskt samarbete med några svenska lärosäten inom logistikområdet.