Utvärdering av visuell, taktil och bimodal display i helikopter

Författare:

  • Patrik Lif
  • Per-Anders Oskarsson
  • Johan Hedström
  • Peter Andersson
  • Björn Lindahl
  • Anna Tullberg

Publiceringsdatum: 2013-04-22

Rapportnummer: FOI-R--3650--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Display
  • bimodal
  • multimodal
  • taktil.

Sammanfattning

Sverige har idag helikoptrar för medicinsk evakuering i Afghanistan och genomför flyguppdrag i en miljö där sikten riskerar att försämras kraftigt av uppvirvlande sand, s.k. brown-out. Olycksstatistik från NATO visar tydligt att flygsäkerheten kan äventyras vid start och landning när sand virvlar upp och ett av de största problemen är att helikoptern riskerar att driva i sidled utan att piloten uppfattar det. I simulatorstudien som presenteras här undersöktes om införandet av displayer som visar drift i sidled påverkar prestationen avseende att undvika drift i sidled, kontroll av höjd, hastighet och kurs. Grunddisplay samt tre olika displaykonfigurationer för att indikera drift i sidled, visuell, taktil- och bimodal display användes i denna simulatorstudie som genomfördes med noviser utan piloterfarenhet. De viktigaste slutsatserna av detta experiment var att användning av samtliga tre driftdisplayer medförde förbättrad prestation avseende kontroll av drift i sidled och att prestationen i detta avseende var likvärdig med samtliga tre driftdisplayer. Detta visar på möjligheterna att använda taktil och bimodal information som komplement till visuell information, vilket kan utnyttjas för att avlasta synsinnet för andra parallella uppgifter under flygning.