Verifikation av kärnvapennedrustning – en inledande studie

Författare:

  • Anders Axelsson
  • Mikael Meister
  • Katarina Wilhelmsen

Publiceringsdatum: 2013-05-13

Rapportnummer: FOI-R--3660--SE

Sidor: 104

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kärnvapen
  • kärnvapennedrustning
  • avtal
  • verifikation
  • icke-spridning

Sammanfattning

Denna rapport är resultatet av en studie med syfte att inventera och beskriva pro-blemområdet verifikation av kärnvapennedrustning ur ett tekniskt perspektiv men också att ge en grund för fortsatta studier. Ambitionen har varit att identifiera hur en icke-kärnvapenstat som Sverige skulle kunna bidra i en sådan nedrustnings-process. Bakgrunden till studien är det åtagande som gjorts enligt icke-spridningsfördragets artikel VI: att förhandla om ett avtal om fullständig kärnvapennedrustning. Om för-handlingar om sådan nedrustning skulle komma till stånd kommer verifikationen att ha en given plats bland de frågor som måste lösas. För trovärdighet och politisk acceptans kan det komma att bli önskvärt att involvera icke-kärnvapenstater. En särskild utmaning förknippad med verifikation av kärnvapennedrustning är att det kommer att krävas metoder för verifikation av stridsspetsar på individnivå. Detta ställer, förutom att krav på nationella säkerhetshänsynstaganden tillgodoses, ytterligare, icke-spridningsbetingade, krav på att information om kärnladdningars konstruktion inte sprids. I rapporten behandlas befintliga avtal relaterade till kärnvapennedrustning samt pro-blematiken kring hur ett eventuellt kärnvapennedrustningsavtal skulle kunna imple-menteras. Vidare diskuteras verifikationsproblematiken för ett avtal om nedrustning samt relevanta tidigare erfarenheter av nedrustning och verifikation av nedrustning. Ur ett mer renodlat tekniskt perspektiv diskuteras egenskaper hos kärnladdningar med relevans för identifiering av deklarerade objekt samt problemställningar kring identifiering, avrustning och slutdisposition av material och komponenter behand-las. Det ges också en översikt över tänkbara mät- och verifikationstekniker och hur de skulle kunna komma till användning för verifikation av kärnvapennedrustning. Slutligen diskuteras tänkbara roller för Sverige och andra icke-kärnvapenstater i veri-fikation av kärnvapennedrustning.