Beräkning av avgasemissioner från flygtrafik , beskrivning av FOI3-metoden

Författare:

  • Tomas Mårtensson
  • Anders Hasselrot

Publiceringsdatum: 2013-11-13

Rapportnummer: FOI-R--3677--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Emissioner
  • bränsleförbrukning
  • flygtrafik
  • klimatrapportering

Sammanfattning

Denna rapport innehåller en beskrivning av FOI3-metoden vilken används för att beräkna mängden förbränt bränsle samt avgasutsläpp från flygtrafik. Metoden är framtagen för att effektivt kunna räkna på stora volymer trafik. De utsläpp som beräknas är CO2, CO, HC (uppdelat i CH4 och NMVOC), NOX (samt andel N2O) och SO2. Med FOI3-metoden beräknas totalemissioner och bränsleförbrukning för varje segment av flygningen vilket möjliggör att beräkna utsläppen för LTO-cykeln (Landning and Take Off - utsläpp under 3000 fot) eller för hela flygningen. Det är enkelt att fördela beräknade utsläpp på flygplantyp, flygplats eller andra kategorier som t.ex. inrikes eller utrikes trafik. Detta dokument beskriver FOI3 metoden vad avser metod, krav på indata, typ av utdata och en uppskattning av metodens felkällor. Detta metoddokument ersätter tidigare rapport (FOI-R-1625-SE) som beskriver den äldre FFA2-metoden.