Datadriven underrättelseanalys

Författare:

  • Ulrik Franke
  • Fredrik Johansson
  • Christian Mårtenson

Publiceringsdatum: 2013-07-09

Rapportnummer: FOI-R--3680--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • big data
  • datadriven analys
  • data mining
  • underrättelseanalys

Sammanfattning

I takt med att mängden data från signalspaning och öppna källor ökar framstår det som att det finns en förbättrad potential att bedriva datadriven underrättelseanalys. I denna rapport belyses begreppet datadriven analys från både ett underrättelseperspektiv och ett datavetenskapligt perspektiv. Vid datadriven analys kan fokus antingen ligga på att tolka befintlig data eller att bygga modeller syftande till att göra prediktioner eller klassificeringar när ny data blir tillgänglig. I rapporten beskrivs olika tekniker för att göra detta, indelade i kategorierna online analytical processing (OLAP), data mining och kunskapsbaserade system. Ett stort antal exempel på datadriven analys kan hittas i den öppna litteraturen, bland annat för områden såsom terrorism, cybersäkerhet, naturkatastrofer och väpnade konflikter. Ett urval av dessa presenteras här, i syfte att ge läsaren en bättre bild av hur datadriven analys kan användas för strategisk och taktisk underrättelseanalys.