ICT and large-scale mobilisation in Sub-Saharan Africa

Författare:

  • Karolina Gasinska Singh
  • Erik Granath
  • Gustaf Salomonsson

Publiceringsdatum: 2013-09-05

Rapportnummer: FOI-R--3703--SE

Sidor: 73

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Afrika söder om Sahara
  • protester
  • IKT
  • internet
  • mobiltelefoni
  • Nigeria
  • Etiopien

Sammanfattning

Vissa forskare hävdar att informations- och kommunikationsteknologi (IKT), såsom mobiltelefoni och Internet, kan vara ett effektivt verktyg för att mobilisera storskaliga demonstrationer. Deras argument baseras på dessa mediers globala räckvidd, låga teknologiska användartröskel, avtagande kostnader och effektiva produktionsmöjligheter, tillsammans med omedelbar distribution och återkoppling. I Afrika söder om Sahara är dessa attribut dock inte nödvändigtvis applicerbara. Den här studien försöker att identifiera nyckelvariabler ur den pågående bredare debatten om IKT:s användning vid storskalig mobilisering och dessutom identifiera variabler som är relevanta för Afrika söder om Sahara. För att beskriva IKT:s roll vid storskalig mobilisering i den lokala kontexten söder om Sahara utvecklar den här studien en modell som beskriver olika vägar för medborgare att uttrycka eventuellt missnöje; antingen via demonstrationer eller via aktivism online. Modellens olika komponenter är kopplade till de identifierade variablerna. För ett första test av modellen valdes två länder ut: Nigeria, ett land med en hög andel internetanvändare jämfört med övriga Afrika söder om Sahara, och Etiopien, ett land med en låg andel internetanvändare.