Impacts of extreme weather events in Bao Lam, Vietnam. With ideas for future adaptation to climate change

Författare:

  • Annika Carlsson-Kanyama
  • Phuong Bui
  • Henrik Carlsen
  • DatNgan Thuy
  • Lan Nguyen Thi Ngoc

Publiceringsdatum: 2013-10-23

Rapportnummer: FOI-R--3707--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Klimatanpassning
  • lokal klimateffektprofil
  • LCLIP
  • extremt väder
  • Vietnam

Sammanfattning

Klimatförändringen medför mer extrema väderhändelser som lokalsamhällen runt om i världen behöver anpassa sig till. I denna rapport beskrivs en studie av vilka effekter extrema väderhändelser får idag i syfte att utgöra en kunskapsplattform för framtida klimatanpassningsåtgärder. Området som studerats heter Bao Lam distriktet och ligger i Cao Bang provinsen i nordöstra Vietnam. Metoden som använts kallas Lokal klimateffektprofil (LCLIP) vilket innebar att uppgifter om nuvarande effekter av extrema väderhändelser samlats in med hjälp av lokal medierapportering och intervjuer med representanter för Bao Lams distrikt. Totalt hittade vi dokumentation om 21extrema väderhändelser som orsakat skador och dessa kategoriserades. Det extrema vädret varierade; från värmebölja, torka, virvelvinder och hagel till kyla och kraftigt regn som orsakade översvämningar, ras och skred. Skadorna blev stora, från dödsfall och skadade människor och djur till skador på egendom och avbrott i kommunikation och transporter. Sådana effekter är allvarliga speciellt med tanke på att området behöver utvecklas även framöver då extrema väderhändelser blir vanligare i och med klimatförändringen. Undersökningen visar också att kvinnor och män påverkas olika av extremt väder, bland annat p.g.a. att arbetsfördelningen mellan könen varierar. Idéer till framtida klimatanpassning presenteras, baserat på vad som är känt om distriktets ambitioner, relevanta klimatscenarier och effekterna av extremt väder idag. Medan det redan finns en effektiv krishanteringsorganisation i distriktet, saknas för närvarande framförhållning vad gäller klimatanpassning, och existerande planer behöver uppdateras med åtgärdsförslag. Vissa sådana förslag presenteras för sektorerna utbildning, jord-och skogsbruk samt infrastruktur