Impacts of extreme weather events in Bao Lam, Vietnam. With ideas for future adaptation to climate change

Författare:

 • Annika Carlsson-Kanyama
 • Phuong Bui
 • Henrik Carlsen
 • Dat NganThuy
 • Lan Nguyen Thi Ngoc

Publiceringsdatum: 2013-10-24

Rapportnummer: FOI-R--3708--SE

Sidor: 35

Skriven på: Other

Nyckelord:

 • Thích ứng
 • Biến đổi khí hậu
 • LCLIP
 • cấp độ địa phương
 • các hiện
 • tượng thời tiết cực đoan

Sammanfattning

Bi?n d?i khí h?u gây ra các hi?n tu?ng th?i ti?t c?c doan bu?c các c?ng d?ng d?a phuong trên toàn th? gi?i ph?i thích ?ng v?i nó. Báo cáo này mô t? m?t nghiên c?u v? tác d?ng c?a các hi?n tu?ng th?i ti?t c?c doan dang di?n ra nh?m m?c dích dua ra co s? cho thích ?ng v?i bi?n d?i khí h?u trong tuong lai. Nghiên c?u này du?c ti?n hành t?i huy?n B?o Lâm, t?nh Cao B?ng - m?t t?nh ? dông b?c Vi?t Nam. Phuong pháp du?c s? d?ng là H? so Tác d?ng c?a Khí h?u t?i D?a phuong (LCIP) và d? li?u v? tác d?ng c?a các hi?n tu?ng th?i ti?t c?c doan x?y ra trong nh?ng nam g?n dây t?i huy?n B?o Lâm du?c thu th?p thông qua thông tin d?i chúng và qua các cu?c ph?ng v?n gi?i ch?c d?a phuong. V? t?ng th?, d? li?u v? tác d?ng c?a 21 hi?n tu?ng th?i ti?t c?c doan dã du?c thu th?p và phân lo?i. Các hi?n tu?ng này bao g?m n?ng nóng, gió xoáy, khô h?n, mua dá, rét d?m rét h?i và mua l?n d?n d?n l? d?t hay lu quét. Thi?t h?i gây ra b?i các hi?n tu?ng này là r?t dáng k?, g?m c? nh?ng t?n th?t v? ngu?i và tài s?n công c?ng và c?a ngu?i dân, làm gián do?n h? th?ng thông tin liên l?c. Nh?ng tác d?ng nhu th? không nh?ng ?nh hu?ng nghiêm tr?ng d?n nhu c?u phát tri?n kinh t? xã h?i ? huy?n hi?n nay và trong tuong l?i khi mà th?i ti?t c?c doan còn dang gia tang nhi?u hon n?a. Th?i ti?t c?c doan dã ?nh hu?ng khác nhau t?i ph? n? và dàn ông do s? khác bi?t trong phân công lao d?ng. Các ý tu?ng thích ?ng trong tuong lai du?c dua ra sau dây d?a trên m?c tiêu ph?n d?u d?t ra t?i d?a phuong, bi?n d?i khí h?u trong khu v?c và các tác d?ng c?a th?i ti?t c?c doan. Ngay c? khi t?i d?a phuong dã có m?t t? ch?c ?ng c?u nhung v?n còn thi?u các bi?n pháp thích ?ng ch? d?ng hi?n th?i và nh?ng bi?n pháp dó c?n dua vào k? ho?ch trong tuong lai. M?t s? bi?n pháp nhu v?y du?c d? xu?t trên các linh v?c giáo d?c, lâm nghi?p, nông nghi?p, co s? h? t?ng.