Socioeconomic scenarios as an adaptation tool for climate change in Nguyen Binh, Vietnam

Författare:

  • Henrik Carlsen
  • Annika Carlsson-Kanyama
  • Phuong Bui
  • Nga Dao
  • Ngan Thuy
  • Lan Nguyen Thi Ngoc

Publiceringsdatum: 2013-10-23

Rapportnummer: FOI-R--3709--SE

Sidor: 52

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Vietnam
  • klimatförändringar
  • anpassning
  • socioekonomiska scenarier

Sammanfattning

Vietnam är ett av de länder som kommer att drabbas allra hårdast av framtida klimatförändringar. Detta innebär att hela det vietnamesiska samhället kommer att behöva anpassas till ett förändrat klimat. Denna rapport beskriver ett klimatanpassningsprojekt som genomförts i Nguyen Binh i norra Vietnam. Projektets mål var att stödja Nguyen Binh i identifieringen av utmaningar och anpassningsåtgärder med anledning av ett förändrat klimat. Kommunal klimatanpassning kräver ofta att besluts fattas över traditionella administrativa gränser vilket i många fall strider mot hur beslutsfattande normalt går till. Vi valde därför att i detta projekt arbeta med deltagande scenarioplanering som metod. Ett scenario ger i detta sammanhang en kortfattad beskrivning av framtida möjliga socioekonomiska förhållande i Nguyen Binh. I projektet använder vi en stegvis metod för att utveckla och använda socioekonomiska scenarier för att stödja det lokala klimatanpassningsarbetet. Tre olika scenarier som beskriver tre olika möjliga framtider för Nguyen Binh år 2023 togs fram. Det första scenariot betonar Nguyen Binhs förmåga att bemästra situationen trots en något sämre ekonomisk utveckling. I det andra scenariot beskrivs en framtid där ekoturismen utvecklas starkt i Nguyen Binh. I det sista scenariot har Nguyen Binh genomgått en relativt kraftig industrialisering, bl.a. med gruvdrift. Med dessa scenarier som grund identifierades utmaningar och anpassningsstrategier. De viktigaste anpassningsstrategierna var: ? Planera för kampanjer för att sprida kunskap om klimatförändringarna; ? Följ utvecklingen på regional och nationell nivå vad gäller framtagandet av klimatscenarier; ? Utveckla ett flexibelt ramverk för skogens utveckling, där strategier för urskog kombineras med strategier för nyplantering samt integrering av skogs- och jordbruk; ? Undersök möjligheterna att anskaffa moderna alarmsystem för skogsbrand samt möjligheten att erhålla mer utrustning och bättre utbildad personal; ? Inlemma klimatförändringarna som en naturlig del av den långsiktiga samhällsplaneringen.