Exempel från inhämtning och modellering av militära förbands informationsöverföringsbehov

Författare:

  • Åsa Waern
  • Pär-Anders Albinsson
  • Magdalena Granåsen
  • Joachim Hansson

Publiceringsdatum: 2013-12-12

Rapportnummer: FOI-R--3713--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Informationsöverföringsbehov
  • Försvarsmakten
  • markförband
  • radio
  • kommunikation

Sammanfattning

En grundläggande del i beslutsfattande är tillgången till information. Inom Försvarsmakten är radio idag det medium som främst möjliggör informationsutbyte på stridsteknisk/taktisk nivå. För att täcka förbandens behov finns en uppsjö av hårdvaror, antenner, krypton med mera vilket har lett till en mängd olika radiolösningar. Försvarsmakten strävar efter att minska antalet system genom att införa flexibla radiolösningar som tillgodoser förbandens behov av informationsöverföring. I denna rapport redovisar projektet Modellering av radiosystem ett behovsunderlag utifrån användarperspektivet för Försvarsmaktens framtida radiosystem. Behoven av informationsöverföring har samlats in dels genom en dokumentanalys men främst genom enskilda intervjuer med Helikopterbataljon, Luftvärnsbataljon, Manöverbataljon, Artilleribataljon och Logistikbataljon. Informationsöverföringsbehoven är således sammanställda från ett urval av uppgifter för ett urval av förband. Eftersom underlaget är framtaget från ett begränsat antal intervjuer får vi inte ett heltäckande informationsöverföringsbehov men det är en viktig del i den totala behovsbilden. Resultaten har modellerats med hjälp av ett visualiseringsverktyg och några konkreta informationsöverföringsbehov presenteras: ? Talkommunikation är mycket viktig medan behovet av stora mängder dataöverföring är litet. ? Räckviddsbehovet är stort vilket kan bero på de uppgifter som diskuterades. ? Underlaget är begränsat, men resultaten visar att tillvägagångssättet att kartlägga informationsöverföringsbehovet på är möjligt om än något tidskrävande. Rapporten avslutas med ett förslag från författarna att studera om en ny radiosystemlösning skulle kunna möta de behov som framkommit i intervjuerna.