Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2013.

Författare: Jakob Hedenskog, Carolina Vendil Pallin, Bengt-Göran Bergstrand, Märta Carlsson, Per Enerud, Tomas Malmlöf, Johan Norberg, Susanne Oxenstierna, Gudrun Persson, Roger Roffey, Fredrik Westerlund
Ort: Stockholm
Sidor: 158
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: FOI-R--3733--SE
Nyckelord: Ryssland, militär förmåga, Väpnade Styrkorna, personal, materiel, övning, flygvapen, luftförsvar, marinstridskrafter, markstridskrafter, kärnvapen, upphandling, strategisk riktning, mobilitet, beredskap, säkerhetspolitik, strategi, doktrin, koncept, försvarspolitik, Putin, Sjojgu, Serdjukov, ekonomi, försvarsutgifter, försvarsbudget, statliga beväpningsprogrammet, statliga försvarsordern, korruption, försvarsindustri, FoU
Keywords: Russia, military capability, Armed Forces, personnel, equipment, exercise, air force, air defence, naval forces, ground forces, nuclear weapons, procurement, strategic direction, mobility, readiness, security policy, strategy, doctrine, concept, defence politics, Putin, Shoigu, Serdiukov, economy, defence spending, defence budget, state armament programme, state defence order, corruption, defence industry, R&D
Sammanfattning: Rysslands konventionella militära förmåga har ökat och bedöms fortsätta att öka under den kommande tioårsperioden. Större försvarsutgifter och ökad materielanskaffning kommer att innebära att förbanden blir mer övade och bättre utrustade och beväpnade. Reformeringen av de Väpnade Styrkorna verkar gå in i en lugnare fas efter några år av omställning, omstrukturering och införande av nya koncept. Under de närmaste åren kommer undervisningsplanen för den militära utbildningen och övningsverksamheten genomgå ytterligare förändringar, övningarna kommer att inkludera nya element och finjusteringar av organisationen kommer att ske. I ett kortare perspektiv kommer Ryssland inte att ändra målet att ha en miljon man i de Väpnade Styrkorna. I ett längre perspektiv kommer dock demografiska och ekonomiska realiteter att tvinga Försvarsministeriet att revidera personalförsörjningsplanen. Storleken på Rysslands försvarsbudget kommer troligen att vara mellan 3,5 och 4 procent av BNP och det finns i dagsläget en politisk vilja att behålla denna nivå. Många försvarsindustriföretag är dock ineffektiva och kommer fortsatt att ha problem med att leverera den moderna materiel som de Väpnade Styrkorna efterfrågar. Trots de många utmaningar som återstår kommer Ryssland att öka sin militära förmåga i termer av beredskap, styrkeprojicering och uthållighet och förbättrad ledning i takt med att ny teknologi används, materiel anskaffas och personalen övas i ökad utsträckning.
Abstract: Russian conventional capability has increased and will continue to do so during the coming ten-year period. Increased spending on defence and especially on procurement will mean that units are better trained and better equipped. Russia's military reform appears to enter a phase of consolidation after a couple of years of upheaval, restructuring, downsizing and the introduction of new concepts. During the next few years the curricula for military education and training will undergo further change, exercises will include new elements and more fine-tuning of the organisation will take place. In a short-term perspective, Russia will probably not change its nominal goal of 1 million men in the Armed Forces. In a ten-year perspective, however, demographic and economic realities will probably force the MoD to revise its personnel plans downwards. The future defence budget's share of GDP will probably stay between 3.5 and 4 per cent and there is currently a political will to keep it at this level. Many defence industry companies are, however, inefficient and will continue to have problems when it comes to delivering the modern weapons that the Armed Forces are demanding. Russia will nevertheless gradually increase its military capability in terms of readiness level, force projection and sustainability. Russia will also continue to develop command and control and gradually procure more modern weapons and equipment.