Behov av beslutsträning – nytta med spel

Författare:

  • Peter Hammar
  • Sinna Lindquist
  • Staffan Nählinder

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3757--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • beslut
  • beslutsfattande
  • beslutsträning
  • lärande
  • seriösa spel
  • spel
  • spelbaserad träning

Sammanfattning

Denna rapport är framtagen inom ramen för FoT-området Modellering och simulering och projektet Spel för konflikthantering och krig. Syftet är att belysa behovet av beslutsträning inom Försvarsmakten och hur beslutsträningen kan stärkas med enklare spel som komplement till dagens övningsverksamhet. Med enklare spel avses att spelbaserade träningsmoment kan genomföras under kort tid, med litet förberedelser och få tränade likväl som de skall utnyttja minimalt med instruktörer och andra resurser. Rapporten bygger i huvudsak på intervjuer med nyckelpersoner inom ledningsträning i Försvarsmakten, samt observationer på utbildningar, träningsanläggningar och under ledningsträning. Resultaten avhandlar nuläge, behov av och förutsättningar för beslutsträning samt aspekter av spelbaserad träning som är relevanta för beslutsträning. Våra slutsatser gör gällande att det finns ett behov av mer beslutsträning för chefer (och stabsofficerer) på alla nivåer i Försvarsmakten. Ett antal faktorer som påverkar beslutssituationen och därmed även beslutsträning presenteras, så väl som faktorer som är viktiga för effektiv träning. Ett antal exempel på situationer där enklare spel kan användas för att träna beslutsfattande diskuteras också. Vi anser att enklare spel kan utgöra ett effektivt sätt att träna många aspekter av beslutsfattande. Vårt arbete är ett steg i en strävan att öka andelen spelbaserad beslutsträning i Försvarsmakten.