Årsrapport Stödverktyg för Informationsfusion och Analys (SIA) 2013

Författare:

  • Christian Mårtenson

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3779--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • datadriven analys
  • underrättelseanalys
  • informationsfusion

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar verksamheten inom projektet Stödverktyg för informationsfusion och analys under 2013, projektets första år av tre. Syftet med projektet är att bygga upp och överföra kunskap till Försvarsmakten om möjligheter och begränsningar med datadriven underrättelseanalys. Under året har ett antal aktiviteter genomförts för att identifiera Försvarmaktens behov av datadriven underrättelseanalys och vilka forskningsfrågor som dessa behov genererar. Resultatet har lett till en inriktning av projektet mot analys av trovärdighet hos information och källor på internet, med speciellt fokus på vilseledningsoperationer. Ett fördjupat arbete inom området har inletts under hösten. Parallellt med behovsdiskussionen med Försvarsmakten har ett arbete inom datadriven analys utförts tillsammans med analytiker på FOI. Målet har varit att undersöka hur information automatiskt kan extraheras från öppna källor för att ge kvantitativa indicier på i vilken utsträckning som olika förband i Ryssland övar. En del av projektets budget satsas på uppbyggnad av kunskap genom medfinansiering av relaterade EU- och EDA-projekt. De medfinansierade projekten bidrar till att svara på projektets frågeställningar och ger extra hävstångseffekt på satsade forskningsmedel. Under 2013 har samverkan skett inom forskningsområdena multihypoteshantering, heterogen fusion, analys av sociala media, anonymisering, och riskvärdering.