Om nyttan med tekniska stödsystem för taktisk stridsledning

Författare:

  • Dennis Granåsen
  • Magnus Bender, MSS
  • Peter Nilsson
  • Mirko Thorstensson

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3826--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Stridsledningssystem
  • SLB
  • nytta
  • behov

Sammanfattning

Denna rapport undersöker svenska och internationella erfarenheter från användandet av tekniska stödsystem för stridsledning. Undersökningen baseras på litteraturstudier och på intervjuer med personer som har eller har haft nyckelroller i utvecklingen av Stridsledningssystem bataljon (SLB). I rapporten visas framgångsrika exempel där denna typ av system använts från främst amerikanskt håll. Det experimentella förbandet Stryker Brigade rapporteras vara speciellt framgångsrikt, där framgångarna till stor del har tillskrivits den välutvecklade förmågan att agera nätverkscentrerat tack vare det tekniska stödsystemet för taktisk stridsledning, FBCB2. Studien visar också på svårigheten att hitta praktiska erfarenheter utöver de som rapporterats från Stryker Brigade. Genom att bryta ner undersökningen i de komponenter som är vanligast inom tekniska stödsystem för stridsledning har en vidare bild skapats av vad nyttan med respektive komponent som kan ingå i ett sådant system. Slutsatsen av studien är att införandet av tekniska stödsystem för taktisk stridsledning, eller vanliga komponenter däri, ger ett förmågelyft. Försvarsmaktens behov av detta förmågelyft har inte utretts i denna studie.