Mikrobiologiska risker för dricksvatten: Framtida klimatpåverkan och säkerhet

Författare:

  • Roger Roffey
  • Per Jonsson
  • Karin Mossberg Sonnek
  • Mats Forsman
  • Linda Karlsson
  • Andreas Sjödin

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3831--SE

Sidor: 72

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Det kan föreligga ett samband mellan klimatförändringar, i första hand ökande extremnederbörd och ökande fall av vattenburna sjukdomsutbrott i Sverige och andra länder i Europa. I norra Europa har bedömningar pekat på att nederbördsmängderna och avrinningen kommer att öka vilket ger en negativ inverkan på råvattenkvaliteten, beredningsprocessen och distributionsnätet för dricksvattnet. De vanligaste smittämnena har varit Campylobacter och norovirus. Enligt Smittskyddsinstitutet verkar det som om antalet fall redan ökar, vilket kan ha samband med ett något varmare klimat. Vattenburna sjukdomar som man anser kommer att öka p.g.a. klimatförändringarna är sådana som orsakas av virus och protozoer, exempelvis Cryptosporidium. Dessa anses vara kraftigt underdiagnostiserade idag och antalet diagnostiserade fall i Sverige förväntas öka. Allvarliga problem med råvattenkvalitet, beredning och distribution syns vanligen genom anhopningar av sjukdomsfall. Sannolikt upptäcks och rapporteras bara en liten del av sjukdomsfallen till myndigheterna. Vattenburna sjukdomsutbrott kan drabba personer beroende av enskild brunn eller kommunala distributionssystem genom förorenade vattentäkter, felkopplingar i vattenverk eller genom läckor i distributionsnäten. Om smittämnen kommit in i systemet, är vattnet en mycket snabb och effektiv smittspridare. Råvatten som förorenats med människors eller djurs avföring är den vanligaste orsaken till att sjukdomsalstrande mikroorganismer hamnar i dricksvattnet. Behovet är stort av förvarningssystem och snabba identifieringsmetoder eftersom det orsakande smittämnet är och förblir okänt i en stor andel av alla vattenburna utbrott. Ur säkerhetssynpunkt är det en allvarlig brist och inledande försök har genomförts med att utveckla snabb detektion och specifika analysmetoder som kan mäta halterna av potentiella sjukdomsalstrande mikroorganismer. Dricksvattnet är sårbart då inbrott och aktiva sabotagehandlingar kan drabba alla led i dricksvattenkedjan. I synnerhet vattentäkter och ledningsnät är svåra att skydda genom lås, stängsel och övervakning. IT-styrda vattenverk kan även utsättas för dataintrång och virusangrepp.