Self-healing and self-protecting software. Scanning the research frontier

Författare:

  • Ioana Rodhe
  • Erik Westring
  • Henrik Karlzén

Publiceringsdatum: 2014-03-10

Rapportnummer: FOI-R--3836--SE

Sidor: 39

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • självläkande
  • litteraturstudie
  • autonoma datorsystem
  • skannande
  • forskningsfronten

Sammanfattning

Det blir allt svårare att skydda växande och komplexa IT-system enbart med hjälp av proaktiva säkerhetsmekanismer som hanterar tidigare kända hot och fel. Konceptet självläkande mjukvara (eng. self-healing and self-protecting software) har därför framkommit som ett svar på behovet av drift- och säkerhetslösningar som kan tillämpas vid körning av ett system för att identifiera nya eller okända hot och fel, samt försöka fixa dessa faror dynamiskt. Vidare låter självläkande mjukvara tillgängligheten gå före korrigering av mindre allvarliga problem. Detta är av särskilt intresse för verksamhetskritiska system och kan tillämpas i system som kräver hög nivå av autonomitet, såsom rymdsonder och obemannade farkoster. I denna rapport studerar vi konceptet självläkande mjukvara som en del av visionen om det autonoma datorsystemet. Vi ger en introduktion och en bakgrund till konceptet samt fastställer lämplig definition och diskuterar närliggande koncept i det allmänna forskningsområdet. Vi presenterar också intressant forskning kring och tillvägagångsätt för självläkande mjukvara, med lämpliga kategoriseringar.