Strategiska miljöbedömningar (SMB) i Försvarsmaktens planerings- och beslutsprocesser : förslag till implementering

Författare:

  • Birgitta Liljedahl
  • Kristoffer Darin Mattsson
  • Jessica Johansson
  • Annica Waleij
  • Louise Simonsson

Publiceringsdatum: 2014-04-04

Rapportnummer: FOI-R--3838--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Strategisk miljöbedömning
  • SMB
  • Försvarsmaktens planer och processer

Sammanfattning

Enligt Försvarsmaktens (FM) regleringsbrev ska myndigheten redovisa hur arbetet med strategiska miljöbedömningar (SMB) i planerings- och beslutsprocessen har utvecklats. FM har härvidlag uppdragit åt FOI att genomföra en studie med syfte att ta fram ett förslag till en anpassad metod för SMB med tillhörande hjälpmedel. Arbetet har omfattat etablering av en arbets- och referensgrupp, metodutveckling samt test i två 'pilot-processer' (FMSI1 samt INSP2). Inom ramen för projektet har vidare ett antal intervjuer genomförts med relevanta aktörer på Inriktning- och planeringsavdelningen (LEDS INRI), Insatsstaben (INSS), Miljöprövningsenheten (MPE) samt Generalläkare (GL). Den framtagna SMB-modellen har fokus på sex huvudområden som bedöms fånga några för FM centrala frågor av strategisk natur; a) Inverkan på Försvarsmaktens miljömål, miljöpolicy, försvarssektorns prioriterade områden samt lagar, förordningar och andra miljöregler; b) Miljöfaktorer som påverkar säkerhetsläget c) Miljöeffekter som påverkar personalens och allmänhetens hälsa; d) Miljöeffekter som påverkar förtroendet för försvarsmakten och Sverige; e) Resursåtgång ur ett livscykel-perspektiv samt; f) Skydd mot ekonomiskt ansvar/skadeståndsanspråk. SMB-checklistan stöds av fyra kompletterande checklistor avseende a) de 16 miljömålen, b) FM egna prioriterade miljömål c) en modifiering av det brittiska försvarsdepartementets checklista för strategiska miljöbedömningar och d) tentativa bedömningsgrunder avseende "allvarlig" respektive "mindre allvarlig" miljöpåverkan. SMB-modellen har testats mot processerna INSP och FMSI, och har bedömts fångat upp merparten av de strategiska problemställningar som framkommit i intervjuer och erfarenhetsrapportering. Den föreslagna modellen utgör en initial behovsbedömning (SMB-screening) och är anpassad till ett tidskritiskt förfarande, där en bedömning behöver genomföras inom loppet av timmar eller dagar. Vid behov kan denna följas av en fördjupad SMB-utredning. Utvecklingsfrågor omfattar bland annat; a) Hur säkras miljökompetensen i bedömningen? b) Finns behov av utbildning och- eller särskilt miljöstöd vid bedömning? c) Hur säkra att SMB-screening genomförs i praktiken? d) Finns det behov av prioriteringar för vilka beslut/processer där SMB-screening bör genomföras? Vidare krävs ett utvecklingsarbete avseende definition av indikatorer och konsekvensnivåer. Rapporten lämnar avslutligen några rekommendationer för att möjliggöra en effektiv och resurstålig implementering av strategiska miljöbedömningar i Försvarsmaktens planerings- och beslutsprocesser, nämligen att: ? ett arbete påbörjas för att säkra ansvarsförhållanden, ordergång och bedömningar i SMB arbetet, där rutinmässig förankring med FMs miljöfunktioner (Prod Miljö) i SMB arbetet etableras. ? kompletterande behovsbedömning (SMB-screeningar) genomförs på materieloch upphandlings-relevanta processer, varefter SMB-checklistan åter utvärderas och vid behov justeras. ? en enkel och snabb tillgång till Försvarsmaktens redan omfattande miljörelaterade informationsunderlag, referenspunkter och kontaktlistor bör säkras för att underlätta tidskritiska SMB bedömningar. ? strategiskt miljöarbete genom samverkan med EU, Nato och FN säkras liksom att verka för att försvarssektorns miljöexpertis används på relevanta positioner inom EU och FN, vilket kan förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt strategiskt miljöarbete. ? Försvarsmakten fastställer vad man internt avser med "hög" respektive "låg" miljöpåverkan. Slutligen bör FM se över lämpliga former för hur fördjupade SMB-bedömningar vid behov skall kunna genomföras