Arktis och rymden. Diskussion och analys av satellitsystem för det nya Arktis

Författare:

  • Christer Andersson
  • Niklas Granholm

Publiceringsdatum: 2014-04-15

Rapportnummer: FOI-R--3872--SE

Sidor: 41

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Arktis
  • rymd
  • geostrategi
  • tekniktrend
  • säkerhetspolitik
  • satellit
  • säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder.

Sammanfattning

Det nya Arktis som idag växer fram mot en bakgrund av omfattande globala klimatförändringar påverkar Sveriges geostrategiska läge. Följdeffekterna i form av aktiviteter på olika områden, t.ex. ökad sjöfart och en allt mer intensifierad energi- och mineralutvinning, i kombination med överlappande territoriella anspråk påverkar också regionens militärstrategiska ställning. Utfallet av den snabba utvecklingen i Arktis är svårt att förutse men kommer sannolikt att generera krav på mer transparens och förbättrad tillsyn. Samtidigt är det troligt att behoven av effektivare infrastruktur i Arktis, för exempelvis telekommunikation, kommer att öka så att en uthållig och rimligt säker utveckling av regionen kan säkerställas. Den teknologiska utvecklingen på rymdområdet har under 2000-talet på ett genomgripande sätt förbättrat möjligheterna att ta fram mindre, specialanpassade satellitsystem. Vikt, komplexitet och därmed kostnad för dessa satelliter har sjunkit samtidigt som tekniken med samverkande och friflygande satelliter har ökat systemens kapacitet. Ledtiderna för utveckling har också avsevärt kortats. Vår bedömning är att dessa satellitsystem i allt högre grad kommer att utvecklas och användas av fler länder runt Arktis tack vare lägre pris och förbättrade prestanda. Studien "Arktis och rymden" beskriver den geostrategiska förändringen och de teknologiska trenderna på rymdområdet, samt redogör för de möjligheter och utmaningar detta innebär. Satellitbaserad infrastruktur för kommunikation eller övervakning framtagen inom ramen för internationellt samarbete skulle kunna bidra till säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder i den arktiska regionen som täcker ett brett fält både för civil såväl som för militär säkerhet I studien ges förslag på tre generiska koncept på denna typ av satellitsystem och hur Sverige med dessa initiativ på rymdområdet skulle kunna medverka och bidra konstruktivt till arbetet för ett säkrare Arktis. Studien gör inte anspråk på fullständighet utan är ett första försök att diskutera rymdfrågor och strategisk utveckling i Arktis sammanhängande. Studien har tagits fram inom FOI:s avdelningsövergripande projekt - "Ett förändrat Arktis".