The Russian Economy: Can growth be restored within the Economic System?

Författare:

  • Susanne Oxenstierna

Publiceringsdatum: 2014-05-20

Rapportnummer: FOI-R--3876--SE

Sidor: 54

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • ekonomiskt system
  • ränteberoende
  • institutioner
  • civilsamhälle.

Sammanfattning

Hur kan det ryska ekonomiska systemet beskrivas och kan det främja fortsatt tillväxt? Kan starkare marknadsorienterade institutioner öka tillväxten? Skulle en demokratisering resultera i att initiativ till reformer kommer underifrån och inte bara från regimen uppifrån? Syftet med rapporten är att analysera systemproblemen i den ryska ekonomin efter 2009 och bedöma om det ekonomiska systemet kan främja fortsatt tillväxt baserad på ökad produktivitet och innovationer. Rapporten undersöker i vilken grad som det ekonomiska systemet under president Putin kan underlätta resursallokeringen mellan sektorer, minska resursslöseriet, och öka produktiviteten och konkurrensen. Studien utvecklar en modell som är baserad på Gaddy and Ickes (2010) som analyserar "ränteberoende" och det system för "ränteomfördelning" som Putin har infört i den ryska ekonomin. Det teoretiska bidraget i rapporten utgörs av att modellen har utökats med en sektor för små och medelstora företag, "den nya privata sektorn". Därigenom är det möjligt att studera effekten av ränteberoendet och ränteomfördelningssystemet på den småskaliga privata delen av ekonomin. Rapporten visar att när en stor del av ekonomin styrs av ränteomfördelning till fördel för aktörer som stödjer regimen, har marknadsstödjande institutioner en begränsad inverkan då endast en begränsad del av ekonomin påverkas av dessa. Att institutionerna är svaga i Ryssland beror på det demokratiunderskott som utmärker det ryska samhället. Medborgare och organisationer saknar organiserade kanaler för att ge röst åt sina idéer. Rapporten analyserar effekten av de restriktioner som lagts på yttrytandefriheten och civilsamhället sedan 2012 och finner att systemet inte kommer att kunna reformeras underifrån. Den förtroendekris som har följt på Ukrainakrisen 2014 förstärker stagnationstendenserna i den ryska ekonomin.