A Rude Awakening. Ramifications of Russian Aggression Towards Ukraine.

Författare: Niklas Granholm, Gudrun Persson, Johannes Malminen, Jakob Hedenskog, Carolina Vendil Pallin, Anna Sundberg, Johan Eellend, Johan Norberg, Carina Lamont, Tomas Malmlöf, Mike Winnerstig, Kaan Korkmaz, Märta Carlsson, Mikael Eriksson, Niklas Rossbach, Susanne Oxenstierna, Bengt-Göran Bergstrand, Ulrik Franke, John Rydqvist, Erika Holmquist, Fredrik Westerlund
Ort: Stockholm
Sidor: 90
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-06-16
Rapportnummer: FOI-R--3892--SE
Nyckelord: Ryssland, Ukraina, Krim, energi, sanktioner, ekonomi, internationell rätt, Majdan, Turkiet, Kina, Syrien, Iran, EU, USA, Nato FN, Östersjön, beroenden, geopolitik, interdependens, världsordning, naturgas, Putin, säkerhetspolitik
Keywords: Russia, Ukraine, Crimea, energy, sanctions, economy, international law, Maidan, Turkey, China, Syria, Iran, EU, United States, NATO, United Nations, Baltic Sea, dependency, geopolitics, interdependence, world order, natural gas, Putin
Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka de övergripande effekterna av Rysslands aggression mot Ukraina. Medan krisens effekter på Krim och i östra Ukraina har fått mycket uppmärksamhet så har mindre analytiskt fokus riktats bortom regionen och på de möjliga konsekvenserna för det internationella systemet. I denna studie hävdar vi att det inte finns någon väg tillbaka till status quo ante. Konturerna av den nya strategiska situationen börjar skönjas, men de långsiktiga effekterna är ännu oklara. I det första av studiens tio kapitel summeras några av effekterna av krisen och frågan ställs i vilken utsträckning ett systemskifte kan vara på väg i internationella relationer. Studien är indelad i två delar. I del ett tecknas en bakgrund från ukrainskt, ryskt samt EU-perspektiv. Här analyseras några av de underliggande motiven och drivkrafterna för krisens utveckling. I del två behandlas implikationerna av den ryska militära operationen på Krimhalvön, därefter analyseras konsekvenserna för Ukraina och landets framtida utmaningar. Utifrån ett tematiskt angreppsätt analyseras sedan internationell rätt, ekonomi, energi och sanktioner. Därpå behandlas de specifika konsekvenserna för försvars- och säkerhetspolitik. Slutligen analyseras konsekvenser för nyckelaktörer, konflikter och regioner bortom Ukraina.
Abstract: The main purpose of this study is to examine the wider implications of Russia's aggression against Ukraine with a broad analytical perspective. While the effects of the crisis in the region of Crimea and eastern Ukraine have received much attention, there has so far been less analytical focus on the effects beyond the region and on the possible ramifications for the international system. In this study, we put forward the proposition that there is no way back to a status quo ante. The contours of a new situation in strategic affairs can be clearly discerned, but the long-term impacts and effects are yet to be seen. The study can be read in several ways. The first chapter summarises some of the possible effects of the crisis and asks to what extent we are facing a systemic shift in world affairs. The rest of the study is divided into two main parts. Part one: Setting the Scene, gives a background and analysis of the underlying factors and drivers of the crisis from a Ukrainian, Russian and an EU perspective. Part two: Implications, firstly analyses Russian military operations in Crimea, followed by consequences for the Ukraine. A thematic approach, in the areas of international law, economy, energy and sanctions, follows. The next chapter explores the security policy and strategic consequences. Lastly, we analyse some implications for key actors, regions and conflicts.