Looking to Contribute: A Guide to the UN Force Generation System for Prospective Troop Contributors

Författare:

  • Claes Nilsson
  • Cecilia Hull Wiklund

Publiceringsdatum: 2014-06-11

Rapportnummer: FOI-R--3893--SE

Sidor: 37

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • FN
  • fredsfrämjande insatser
  • styrkegenerering
  • truppbidragarländer

Sammanfattning

Styrkegenerering är den process genom vilken militär och polisiär personal samt utrustning till internationella insatser rekryteras, roteras och dras tillbaka. Många europeiska länder, inklusive Sverige, har aktuell erfarenhet av styrkegenerering ifrån EU och Nato. Styrkegenereringen inom FN skiljer sig dock avsevärt från den inom Nato och även EU. Allt eftersom Natos insats i Afghanistan avvecklas frigörs fler västerländska styrkor för andra uppgifter, inklusive deltagande i FN:s fredsfrämjande insatser. Föreliggande rapport beskriver och analyserar FN:s styrkegenereringsprocess i syfte att underlätta för potentiella truppbidragare att navigera i FN-systemet. Rapporten beskriver styrkegenereringsprocessens formella och informella steg, lyfter fram några viktiga och vanligt förekommande utmaningar som truppbidragare kan förväntas stöta på och ger förslag på strategier för att hantera dessa utmaningar. Bland annat diskuteras vikten av koordinering i styrkegenereringsprocessen och strategier för att samarbeta så effektivt som möjligt med de olika aktörerna som är involverade i processen, liksom de svårigheter som kan uppstå när ett medlemslands förmågor inte stämmer överens med FN:s kravspecifikationer. Rapporten är främst baserad på intervjuer med FN-personal samt några utvalda medlemsstaters permanenta representationer vid FN.