Constructing Peace, Piece by Piece

Författare:

  • Carina Lamont

Publiceringsdatum: 2014-10-22

Rapportnummer: FOI-R--3916--SE

Sidor: 80

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • fredsinsatser
  • fredsbyggande
  • militär
  • polis
  • samverkan
  • mänsklig
  • säkerhet

Sammanfattning

Denna rapport menar att den säkerhet som skapas genom militära och polisiära aktörer kan utgöra en viktig brygga mellan kortsiktiga fredsframtvingande åtgärder och långsiktiga fredsbyggande insatser i postkonfliktmiljöer. Därmed kan gränsdragningar mellan ansvarsområden och samverkan mellan militära och polisiära aktörer vara avgörande för möjligheterna att bygga fred efter krig. Möjligheterna för samverkan är dock beroende av flera faktorer. Den roll olika aktörer tilldelas i fredsinsatsen och mot insatsens övergripande mål bör styra de uppgifter som en aktör tilldelas. Uppgifterna som ges olika aktörer är i sin tur avgörande för om och hur samverkan mellan olika aktörer kan och bör utformas. Denna studie menar att de strategiska ändamålen och olika aktörers roller gällande säkerhet i fredinsatser är alltför bristfälligt identifierade för att möjliggöra effektiv samverkan mot insatsens gemensamma och långsiktiga mål. En tydlig strategisk vision och rollfördelning gällande säkerhet vilka beaktar både omfattning och temporala variationer i säkerhetsbehov måste därför utformas. Detta för att förmå identifiera när och hur samverkan mellan militära och polisiära aktörer fordras i fredsinsatser.