Implementing UNSCR 1325 in Capacity Building Missions: a study of NTM Afghanistan, EUTM Somalia and EUTM Mali

Författare:

 • Helene Lackenbauer
 • Michael Jonsson

Publiceringsdatum: 2014-10-03

Rapportnummer: FOI-R--3925--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Säkerhetsrådsresolution 1325
 • fredsfrämjande
 • kapacitetsbyggande
 • genderperspektiv i militära operationer
 • kvinnliga soldater
 • SSR
 • EUTM
 • ISAF
 • Mali
 • Somalia
 • Afghanistan

Sammanfattning

Denna studie analyserar de lärdomar som dragits från arbetet med att integrera ett genderperspektiv, baserat på FN:s Säkerhetsrådsresolution 1325, inom kapacitetsbyggande insatser. Studien fokuserar primärt på insatser där personal från Försvarsmakten deltagit (EUTM Somalia och Mali och ISAF) och baseras på intervjuer med instruktörer från dessa insatser. Genomförandet av resolution 1325 inom ramen för kapacitetbyggande insatser är fragmentariskt. Denna studie fann få bevis på att resolutionens principer - skydd, deltagande och prevention - integrerades konsekvent och verkansfullt i i de studerade insatserna. Detta speglar verkligheten på den strategiska nivån, graden av integration av resolution 1325 inom Försvarmakten och verksamheten i fält. Det visar att det på alla nivåer krävs ett aktivt arbete för att principerna i resolution 1325 och efterföljande planer och policy skall genomsyra hela krishanteringssystemet under militära insatser och operationer. Detta är särskilt viktigt under kapacitetsbyggande insatser eftersom de ofta genomförs i en situation där det pågår ett inbördeskrig, det förekommer allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och könsrelaterat våld. Det finns skäl att anta att en verkansfull utbildning i resolution 1325 hjälper militär trupp att upprätthålla respekten för den internationella humanitära rätten och mänskliga rättigheter. Detta kräver dock att multilaterala organisationer prioriterar resolution 1325 i kapacitetsbyggande insatser, förbättrar 1325-utbildningar för värdnationens trupper och ställer krav att internationella instruktörer skall ha genomgått 1325 och genderutbildning som en del av sin förberedande utbildning.