Räckvidd för radiolänkar till upphöjd nod

Författare:

  • Sara Örn Tengstrand
  • Ulf Sterner

Publiceringsdatum: 2014-11-14

Rapportnummer: FOI-R--3951--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Radiolänk
  • upphöjd nod
  • luftburen nod
  • kommunikation
  • mobilt kärnnät

Sammanfattning

Det finns ett behov att ersätta radiolänkarna i det mobila kärnnätet. I denna rapport undersöks de radiotekniska möjligheterna att använda en upphöjd nod för att skapa yttäckande taktisk kommunikation. Ytan som behöver täckas är det område som en bataljon eller en brigad uppehåller sig i, ett område med ett djup på omkring 70-100 km. Inom detta område vill man täcka ytan utan att vara beroende av fast infrastruktur för kommunikation. I denna rapport utvärderas fyra olika systemkoncept, A-D. Koncepten A-C bygger på att en aerostat på 300 m höjd förankras vid den bakre kanten av det område som ska täckas. I systemkoncept A kommunicerar aerostaten direkt med en låg mast. I koncept B tillförs en mobil marknod och i koncept C tillförs ytterligare låga master. Systemkonceptet D är ett referensfall baserat på dagens struktur. I rapporten beräknar vi vilka räckvidder systemkoncepten bör kunna ge för olika terrängtyper, datatakter, och frekvenser.De frekvenser som analyseras är 300 MHz, 1350 MHz samt 4400 MHz. Räckviddsberäkningarna visar att koncept A inte uppfyller målbilden i det analyserade scenariot. Koncept B kan ge en räckvidd i närheten av den önskade på de två lägre frekvensbanden. Dock är frekvenstillgången begränsad på den lägsta frekvensen. Koncept C ger tillräcklig räckvidd, dock till kostnaden av ytterligare master. Antalet noder som behövs är liknande i koncept C och i referensfallet koncept D, men koncept C ger en mer mobil lösning tack vare de lägre masterna.