Spaning med EO/IR-sensorer i marin miljö med RPAS

Författare:

  • Fredrik Näsström
  • Jonas Allvar

Publiceringsdatum: 2015-02-11

Rapportnummer: FOI-R--3964--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Obemannade system
  • RPAS
  • upptäcktsavstånd
  • simulering
  • sjöövervakning

Sammanfattning

I projektet Obemannade farkoster Temaområde UAS och Cyber har vi studerat spaning med EO/IR-sensorer i marin miljö med RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). Arbete har i huvudsak inriktats mot att studera upptäcktsavstånd i marin miljö. För att möjliggöra detta har MSSLab (Multisensorsimuleringslab) vidareut-vecklats med förbättrad kapacitet att simulera EO/IR-sensorer i marin miljö. EO/IR-sensorer har simulerats och utvärderats i olika väderfall och uppförande, så som flyghöjd och avstånd. Optroniska sensorer i olika våglängdsband har simule-rats: visuellt, NIR, SWIR, MWIR och LWIR. Målbiblioteket i MSSLab har även vidareutvecklats med flera fartyg. För att analysera upptäcktsavstånd har programvaran Seatex vidareutvecklats och resultat på upptäcksavstånd för olika anflygningsriktningar har beräknats. I ett fort-satt arbete bör dessa resultat valideras mot uppmätta anflygningar för att kontrol-lera de modelleringsbegränsningar som finns.