NCS3 - informations- och styrsystem inom spårbunden trafik. En kartläggning

Författare:

 • Karin Mossberg Sonnek
 • Hannes Holm
 • Johan Lindgren
 • Fredrik Lindgren
 • Erik Westring

Publiceringsdatum: 2015-04-07

Rapportnummer: FOI-R--4029--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Informations- och styrsystem
 • spårbunden trafik
 • järnvägstrafik
 • tågledningssystem
 • ATC
 • baliser

Sammanfattning

För att den spårbundna trafiken ska fungera i Sverige krävs att många aktörer samverkar. Trafikverket är den dominerande infrastrukturförvaltaren inom järn-vägssektorn och ansvarar för att planera tågtrafiken för olika tågoperatörer på det statliga järnvägsnätet. Förutom planering av tågtrafik och planering av underhåll av järnvägsinfrastrukturen så leder Trafikverket också tågtrafiken operativt. Alla dessa funktioner stödjs av ett stort antal informations- och styrsystem som i vissa fall hämtar eller lämnar information till system som ägs av tågoperatörerna. Att alla dessa system fungerar är kritiskt för att trafiken ska fungera. Rapporten redovisar vilka aktörer som finns inom järnvägstrafiken som bedrivs på Trafik-verkets spår, hur dessa arbetar och vilka informations- och styrsystem de nyttjar. Två typer av system, Trafikverkets tågledningssystem och säkerhetssystemet ATC, har identifierats som de mest kritiska för att tågtrafiken ska fungera och de beskrivs därför på en mer teknisk detaljnivå. Utifrån de tekniska beskrivningarna har tre potentiella sårbarheter identifierats; möjligheten att injicera skadlig kod i tågledningssystemet via 1) fysisk access av RTU:er eller ställverk eller 2) fjärr-exploatering av IT-nätverk som nyttjas för inläsning av tågvägar från en USB-sticka, samt 3) möjligheten att lura ATC-systemet via falska balismeddelanden. Att verifiera om dessa tekniska sårbarheter innebär en reell risk för järnvägs-systemet bör utredas mer. Rapporten pekar även på andra intressanta områden att fördjupa för att få mer kunskap om vilka sårbarheter som finns inom den spår-bundna trafiken och hur dessa kan åtgärdas.