Analys av telekonfliktrisker mellan Have Quick II, Saturn, Marlin och DAB, DVB-T2

Författare:

 • Karina Fors
 • Kia Wiklundh
 • Peter Holm

Publiceringsdatum: 2015-02-17

Rapportnummer: FOI-R--4043--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • DAB
 • DVB-T
 • DVB-T2
 • Have Quick
 • Saturn
 • Marlin
 • telekonflikt
 • samexistens

Sammanfattning

Inom projektet Gransknings- och expertstöd telekonfliktfrågor, som är ett FMVfinansierat projekt, har en utvärdering angående samexistens mellan militära och civila system på nedre delen av det harmoniserade militära bandet 225-400 MHz, genomförts. Att frågeställningen är viktig har aktualiserats då regeringen har avsatt frekvensutrymme för digitalradio i 174-240 MHz-bandet samtidigt som det finns behov av att flytta vissa TV-sändningar från 700 MHz-bandet till förmån för mobila tjänster. Det innebär att sändningarna för digitalradio (T-DAB) samt TV-sändningar (DVB-T2) alltmer kommer att använda den nedre delen av det militära bandet. Samtidigt förutser Försvarsmakten ett alltmer ökat behov av att använda hela frekvensbandet 225-400 MHz för att kunna tillgodose taktisk kommunikation för mark, sjö- och flygstridskrafter. Därför genomförs i det här arbetet en analys över om det är möjligt att de militära systemen Have Quick II (HQII), Saturn och Marlin kan samexistera med DAB och DVB-T2 utan att de militära systemen orsakar störningsproblem i de civila systemen. För analysen har två olika scenarier, ett luftscenario och ett markscenario, identifierats som viktiga situationer där de militära systemen kan störa de civila systemen. Påverkansgraden har kvantifierats genom att bestämma nödvändigt avstånd, ett skyddsavstånd, mellan det civila systemet och det militära systemet för vilket det civila systemet ska kunna upprätthålla givna väldefinierade tjänstekrav. Flera parametrar har visat sig ha stor påverkan på skyddsavståndet. Det är framförallt vald modell för störningssignalens utbredningsdämpning som har stor betydelse, men även systemparametrar som antennvinst och sändareffekt. En annan viktig parameter är sändarens utombandsegenskaper. Dessutom visar det sig att valda tjänstekrav för DAB har stor påverkan på de beräknade skyddsavstånden. I arbetet har tjänstekrav definierade av ETSI använts. Vi kan konstatera att vi får mycket långa skyddsavstånd för luftscenariot. I vissa fall längre än det s.k. line-of-sight (LOS)-avståndet på ca 400 km, som då blir gränssättande. En skyddszon med radien 400 km gör att närliggande nationers nät kan komma att påverka DAB- och DVB-T2-mottagare i Sverige. För markscenariot, kommer störningssignalerna att dämpas mer med avståndet, vilket betyder att skyddsavstånden blir kortare än för luftscenariot. Generellt ses störningar från system installerade på flygande plattformar mestadels under flyginsatser och kan därför vara svåra att planera bort. Däremot för fasta installationer, som markstationer, är rekommendationen att ha ett skyddsavstånd runt HQII- och Saturn-sändare på 10 km för DAB och 17 km för DVB-T2. För Marlin med 25 och 500 kHz-bandbredd rekommenderas ett skyddsavstånd på 22 respektive 35 km för DAB-systemet samt 20 km för DVB-T2 (gäller för både 25 och 500 kHzalternativet).