Changing the message: improving the prospects for conflict resolution in Afghanistan

Författare:

  • Tim Foxley

Publiceringsdatum: 2015-01-19

Rapportnummer: FOI-R--4050--SE

Sidor: 44

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Afghanistan
  • taliban
  • ISAF
  • signalvärde
  • budskap

Sammanfattning

Talibanregimen störtades från makten i Afghanistan år 2001 genom internationell intervention. Trots att talibanerna blev fråntagen makten växte det Taliban-ledda upproret snart i både styrka och självförtroende. De internationella insatserna i Afghanistan har inte lyckats säkra en militär seger och väpnade grupper som lyder under talibanerna är fortfarande aktiva. Fortsatt väpnad konflikt kopplat till tillbakadragandet av de utländska militära styrkorna innebär att inbördeskriget i landet riskerar att intensifieras under de kommande åren. Fredssamtal har inte lett till några större framsteg. En politisk uppgörelse är fortfarande avlägsen - parterna är ännu inte redo. Det ofta negativa budskap som uttrycks i medier och andra öppna informationskällor - i form av påståenden, tillkännagivanden och propaganda - spär på misstro, desinformation och fientlighet och försvårar ytterligare möjligheterna för fredssamtal och försoning. Ett mer konstruktivt och försoningsinriktat samtalsklimat parterna emellan är en viktig förutsättning för att konflikterna i Afghanistan skall kunna lösas. Det internationella samfundet kan göra mer för att hitta bättre sätt kommunicera på. Budskap kan framföras på mindre konfrontativa sätt och därigenom tydligare stödja dialog och interaktion mellan parterna i konflikten - inklusive Talibanrörelsen - kring politiska, ekonomiska och sociala frågor, dialoger som i förlängningen skulle kunna leda till mer konstruktivt agerande. Utmaningen är att det fortfarande är svårt att utläsa och förstå de olika militära och politiska gruppernas agendor och ambitioner. Det kan vara så att motståndets informationsspridning och signalering tolkas mer negativt än vad avsändaren avser. Samtidigt finns indikationer på att dessa grupper vid tillfällen försökt kommunicera och signallera en vilja till något annat än väpnat våld. Dessa försök bör bemötas på ett eftertänksamt och proaktivt sätt, av till exempel Förenta Nationerna och andra neutrala organisationer. Denna rapport föreslår en kombination av icke-konfrontativ kommunikation och förtroendeskapande åtgärder som syftar till att främja mer effektiva och varaktiga samtal mellan de stridande parterna, när de väl äger rum. Öppen och eftertänksam diskurs bör syfta till att leda bort från ett våldsbejakande narrativ och agerande och istället betona nyttan av engagemang i frågor av politisk, ekonomisk och social karaktär.