Slutrapport Stödverktyg för informationsfusion och analys (SIA)

Författare:

  • Fredrik Johansson

Publiceringsdatum: 2015-12-08

Rapportnummer: FOI-R--4141--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • datadriven analys
  • underrättelseanalys
  • informationsfusion

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar verksamheten inom projektet Stödverktyg för informationsfusion och analys som löpt under åren 2013-2015. Syftet med projektet har varit att bygga upp och överföra kunskap till Försvarsmakten om möjligheter och begränsningar med datadriven underrättelseanalys. Under projektets första år identifierades ett antal forskningsbehov hos Försvarsmakten. Detta ledde till en inriktning av projektet mot analys av trovärdighet hos information och källor på internet, med speciellt fokus på vilseledningsoperationer. Ett teoretiskt arbete genomfördes för att kartlägga olika aspekter av vilseledning på Twitter och hur sådan vilseledning kan upptäckas. Under 2014 inleddes en teknisk utveckling med målet att bygga en plattform för att utveckla och experimentera med nya metoder och tekniker för att stödja analytiker med uppgiften att upptäcka vilseledning och påverkansoperationer i sociala medier. Det första steget mot en experimentplattform var att implementera och driftsätta en inhämtningsmodul för att skapa datamängder att experimentera med. Därefter påbörjades tre utvecklingsspår, ett med fokus på visuell datainteraktion, ett på textanalys och ett på data mining. I takt med att verktygen mognat har under projektets gång ett antal workshops anordnats med analytiker från FM i syfte att i ett tidigt skede få återkoppling på arbetet och samla in nya analys- och utvecklingsidéer. 2015 har utvecklingen av verktygen fortsatt och dessa har integrerats samman till ett gemensamt prototypsystem för detektion av påverkansoperationer på Twitter. Detta system har lyfts över på ett Hadoop-kluster i syfte att fungera för analys av väldigt stora datamängder. En slutdemo har hållits för projektet, riktad mot FM och andra relaterade intressenter.