Modellering av sjöytans inverkan på radarsignaturen för fartyg

Författare:

 • Åsa Andersson

Publiceringsdatum: 2015-12-07

Rapportnummer: FOI-R--4151--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Radarsignatur
 • radarmålarea
 • RCS
 • fartygssignatur
 • elektromagnetisk
 • modellering
 • elektromagnetisk spridning
 • mål i bakgrund
 • sjöklotter
 • sjöytemodellering
 • vågor
 • skrovliga ytor
 • telekrigvärdering

Sammanfattning

Rapporten presenterar pågående samt genomförd verksamhet rörande modellering och beräkningar av radarsignaturen för fartyg i sjöbakgrund. Den ger även en allmän introduktion till sjöklotter och sjöklottermodellering. Arbetet är en del av långsiktig forskning inom FoT om modellering och beräkning av marina radarsignaturer för tillämpning inom exempelvis utveckling och värdering av signaturanpassning, för duellsimuleringar samt för telekrigvärdering. Modellering och beräkningar av radarsignatur för fartyg i sjöbakgrund är ett stort och komplext forskningsområde. Under de senaste åren har FOI utökat sin kompetens inom området. FOI har studerat modellering av sjöytor och sjöklotter, samt utvecklat programvara för generering av syntetiska sjöytor vid olika sjötillstånd. Vågytorna har använts för beräkning av sjöklotter samt vid kvalitativa studier av radarsignaturen för mål i bakgrund. Speciellt har inverkan av bakgrundsmodell, sjötillstånd och fartygsroll för mycket flacka infallsvinklar, som exempelvis vid sjörobothot, studerats. Resultat från beräkningar visar att bakgrunden har stor inverkan på målarean; beräkning av målobjekt i frirymd underskattar målarean jämfört med målobjektet på en vågyta. Ju högre sjötillstånd desto lägre blir målarean. Ett fartygs rörelse i vågorna har stor inverkan på radarmålarean framförallt på grund av att den geometriska yta som visas upp mot radarn varierar. Fortsatt forskning inom området är nödvändigt, och förslag till framtida arbete ges i rapporten.