Teknik för luftmålsdetektion

Författare:

  • Rolf Ragnarsson
  • Per Grahn
  • Anders Nelander

Publiceringsdatum: 2016-02-15

Rapportnummer: FOI-R--4179--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Radarsystem
  • luftmål
  • målklassificering
  • AESA-radar
  • passiv radar
  • PCL
  • spaningsresursallokering

Sammanfattning

Rapporten ger en översikt av framväxande radarteknik inom området fjärrspaning mot luftmål. Detta område är viktigt för Sveriges framtida förmåga att verka i närområdet och framgångsrikt värna sitt territorium. Genom att identifiera viktiga delområden där vidare forskning är krävs för att optimalt utnyttja de tekniska framstegen, söker rapporten ge en grund för inriktningen av framtida forskningssatsningar. Sensorstudien drar slutsatsen att multifunktionella AESA-system kommer att dominera den framtida luftbevakningskedjan, men att passiva system på lägre arbetsfrekvenser kan komma att utgöra viktiga komplement. Genom att luftbevakningskedjan är uppbyggd av flera olika delsystem med varierande arbetsfrekvenser och funktionalitet, ökar det totala systemets flexibilitet och sårbarheten minskar. Dessa fördelar är dock kostnadsdrivande och resulterar i en högre totalkostnad för det kompletta luftbevakningssystemet. För att optimalt realisera dessa mål krävs dock insatser inom signalbehandling (målklassificering, optimerade vågformer, m.m.) för enskilda radarstationer liksom för multifunktionella passiva radarsystem som verkar på flera frekvenser. Radarsystemens funktion i nätverk är också av stor vikt, oavsett tillverkare, speciellt vad gäller frågeställningar som radarresursallokering i olika scenarier. Slutligen är bred kunskap om möjliga tekniska lösningar viktig för rätt upphandlingsbeslut, lägsta livscykelkostnad och för att undvika leverantörsinlåsning.